BELANGENGROEP  STAD BRONKHORST

Klik hier om de ondertitel te bewerken

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING

Gehouden op 6 april 2016 in Het Wapen van Bronkhorst
1. In verband met afwezigheid van Frans Koekkoek, opent Jan Willemsen de vergadering.
2. (+3) De verslagen van de ledenvergaderingen van 17 maart 2015 en 24 november 2015 worden 
    goedgekeurd. 
    Gevraagd wordt om ook de voornamen van de personen te gebruiken.
3. Ingekomen stukken 
    Brief van Jaap Schwartz. Hanneke leest de brief voor. Het bestuur zal na overleg reageren op de brief.
4. Verslag penningmeester
    Vragen uit de zaal: Het is onduidelijk hoeveel leden er zijn: misschien de huizen langsgaan om 
    lidmaatschapsgelden op te halen? Twee leden melden zich hiervoor aan: Marianne van Geloven en 
    Renée Hoogland. 
    Ook per mail zouden bewoners geactiveerd kunnen worden voor het lidmaatschap. Opgemerkt wordt 
    dat het zinvol is om gelden te gebruiken voor het inhuren van stadswachten tijdens de Pinksterdagen en 
    Hemelvaartsdag. Dat wordt toegezegd.
    - Begroting 2016 wordt goedgekeurd. 
    - De kascommissie (Wil Hulshof en Rob van Woerden) heeft de boeken gecontroleerd en goedgekeurd.
    - Als vervanger van Rob van Woerden in de kascommissie wordt Hein Konijnenberg gekozen.

5. Jaarverslag 2015 BSB
    wordt goedgekeurd.

6. Samenstelling bestuur
    Penningmeester Axel Scholze treedt af en wordt door de voorzitter bedankt voor zijn werkzaamheden. 
    Gekozen wordt Brigitte Vos.
    Herkiesbaar was Frans Koekkoek. Deze wordt herkozen.

7. Gebiedsambtenaren
   De twee gebiedsambtenaren stellen zich aan de vergadering voor: Ineke Maciag en Ilja Scholten. 
   Zij gaan hun best doen om ervoor te zorgen dat de mensen niet meer van het kastje naar de muur 
   worden gestuurd. Ze signaleren initiatieven en kijken waar ze die kunnen ondersteunen. Ze hebben hier
   samen 16 uur per week voor. 
   Het bestuur geeft aan met hen te hebben afgesproken dat ze op regelmatige basis overleg met hen gaan 
   voeren. Vraag vanuit de zaal: is het bekend dat er ’s avonds op de parkeerplaatsen wordt gedeald? Ilja en 
   Ineke nemen dit punt mee.

8. Lopende projecten
    - Hanging baskets: Niet iedereen is even blij hiermee. Afgesproken is dat het een project van 1 jaar is. 
      Aan het eind van het jaar wordt geëvalueerd en bepaald of ermee doorgegaan wordt. De eerste weken 
      dat de baskets hangen zal er nog niet veel te zien zijn, maar daarna zal het hopelijk mooi worden.
    - Lindebomen aan de Bovenstraat: In het nieuwe kapseizoen (na 15 augustus 2016) zullen er steeds 2 
      bomen worden gekapt , terwijl er 1 boom blijft staan. De meidoorn langs de weg zal dan ook worden 
      hersteld.
    - De speeltuin: Deze blijft behouden. Van de bewoners wordt verwacht dat zij klein onderhoud doen, 
      vuilnis opruimen, en het gras korthouten, waar de maaier niet bij kan. Er hebben zich vrijwilligers voor 
      aangemeld. Wel wordt geadviseerd om geld te reserveren om op termijn speeltoestellen te kunnen 
      vervangen.
    - Eiken aan de Onderstraat: Heel wat bomen zijn er slecht aan toe. Samen met de Gemeente, Bomen-
      belang en Steenders landschap zal gekeken naar de wijze waarop de te kappen bomen zullen worden 
      vervangen. Verder bericht volgt.
    - Gevraagd wordt waar de bloembakken zijn, die ooit voor het 500-jarig bestaan cadeau gedaan zijn 
      door de gemeente Den Haag aan Bronkhorst. (de gebiedsambtenaren noteren dit). Gevraagd wordt of 
      de mogelijkheid bestaat om bloembakken te plaatsen op de plek naast de kapel, waar voortdurend 
      auto’s parkeren. Dit zal worden onderzocht samen met de gemeente.
    - Folklore dag 10 juli: De Iesselschotsers komen met 175 dansers op het plein. Bronkhorst zal voor het 
      verkeer worden afgesloten. De Iesselschotsers hebben de organisatie van de vergunning in eigen 
      beheer.
    - Dickensdagen: Is het een idee om de huizen van buiten wat meer te versieren met een kerstboom en wat 
      lichtjes. Opgemerkt wordt dat de bewoners deze vroeger kregen van de OGB.
    - Aanlichten kapel: Het lijkt de bewoners geen goed idee. Eventueel zou de kapel ’s avonds van binnen 
      het licht aan kunnen hebben.
    - Koningsdag: Bewoners zijn ’s avonds welkom in de Gouden leeuw om gezamenlijk een drankje te drinken. 
      Vraag: waarom wordt 5 mei niet gevierd? Afgesproken is om het ene jaar 5 mei te vieren en het andere 
      jaar Koningsdag.
    - Voortgang commissies: Commissies lopen nog niet goed. Het bestuur heeft daarom een aantal 
      punten op papier gezet, waardoor de communicatie tussen commissie en bestuur prettig kan verlopen.
      Deze punten worden uitgereikt met de vraag de punten nog eens goed te bekijken en er feedback 
      op te geven.

9. Rondvraag
    - Op het terras van het Wapen van Bronkhorst staan tegen de afspraak in, nog steeds motoren. Dit 
      zal worden doorgegeven.
    - Er is steeds meer leegstand: Gevraagd wordt om er bij de gemeente op aan te dringen wat de 
      verordening hierover is en hoe daarop wordt gehandhaafd.
    - Er wordt hard gereden: is het mogelijk om aan het begin van de stad drempels te leggen? Dat wordt 
      onderzocht.

10. Sluiting, waarna de aanwezigen worden uitgenodigd voor een drankje