BELANGENGROEP  STAD BRONKHORST

Klik hier om de ondertitel te bewerken

NIEUWSBRIEF BSB No. 1 DECEMBER 2015 – JANUARI 2016


Algemene Ledenvergadering

Op 6 april is er de Algemene Ledenvergadering in “Het Wapen van Bronkhorst”. Aanvang 20.00 uur.

Noteer deze datum alvast in uw agenda, het bestuur stelt uw aanwezigheid op prijs. Nadere stukken zullen volgen.


Speeltuin ’t Hof

De speeltuin op ’t Hof blijft bestaan, er zal worden bekeken of alle speeltoestellen blijven gehandhaafd. Het is mogelijk dat veel onderhoud eisende toestellen verdwijnen en plaats zullen maken voor speeltoestellen welke minder onderhoud vergen. Ook zal worden bekeken of de mogelijkheid bestaat of het mogelijk is een klimboom te plaatsen.


Taakverdeling Bestuur

Binnen het bestuur heeft er een taakverdeling plaatsgevonden, deze is als volgt:

Klankbordgroep - Frans Koekkoek (m.n. bestemmingsplan)

Toerisme en verkeer - Jan Willems

Zorg - Helma Hendriks

Bewonerscommissie - Alice Algera

Stad & rand en Groen - Frits van Wijngeeren


Oranjeborrel

Op 27 april nodigt het bestuur allen uit ter gelegenheid van Koningsdag om een borrel te komen drinken om 20.00 uur in “De Gouden Leeuw”. 


Lindebomen

De lindebomen langs de Bovenstraat zullen deze vellingsperiode niet geveld gaan worden, deze werkzaamheden zullen pas na 15 augustus plaatsvinden. Hopelijk komt er dan ook eindelijk een einde aan deze lang slepende kwestie.


Ondernemers Gilde Bronkhorst (OGB) – BSB

Op 19 januari heeft er een gesprek plaats gevonden met het OGB. Tijdens deze vergadering is van beide partijen de wens uitgesproken om tot een betere samenwerking te komen.


Folkloristisch dansfestival

Op 10 juli zal er in onze historische stad een Folkloristische dansfestival plaatsvinden.


Gebiedsambtenaren

Door het bestuur zal het verzoek worden gedaan om regelmatig overleg te hebben met de gebiedsambtenaren om zo adequater met de talrijke aspecten welke er spelen, om te kunnen gaan. Het is belangrijk vroegtijdig te weten van de gemeentelijke plannen zijn maar ook wat er speelt binnen de gelederen van Bronkhorst.


Kasteelheuvel

Nu de werkzaamheden van de kasteelheuvel bijna zijn afgerond neemt de ergernis van wandelaars door fietsers, mountainbikes, e-bikes en auto’s (storen zich niet aan het bord “Doodlopende weg”) toe. De gemeente Bronckhorst schuift dit maar al te graag op het bordje van Staatsbosbeheer. De BSB zal in overleg treden om hier een eind aan te maken.

Op 3 maart komt er een eind aan de werkzaamheden “Kwaliteitsimpuls Brummen – Bron(c)khorst. Het bestuur is hiervoor uitgenodigd.


Hanging Baskets

Deze zomer zullen er waarschijnlijk 15 – 20 hanging baskets worden opgehangen aan lantarenpalen. Een aantal stadsgenoten heeft er een geadopteerd en de BSB heeft er ook een aantal voor haar rekening genomen. We moeten alleen nog wachten op de definitieve goedkeuring van de gemeente.
NIEUWSBRIEF BSB No. 2 FEBRUARI 2016


Gebiedsambtenaren

Door de gemeente Bronckhorst zijn per 1 februari twee nieuwe gebiedsambtenaren aangesteld die de contactpersonen zijn tussen gemeente en BSB. Het zijn Ineke Maciag en Ilja Scholten. Op 8 maart is er kennis gemaakt, de volgende Nieuwsbrief meer hierover.


Kwaliteitsimpuls Brummen – Bronkhorst

De werkzaamheden op en rondom de kasteelheuvel zijn eind februari definitief afgerond. De geluiden zijn zeer wisselend. Over het algemeen is men tevreden over de verharding van de wandelpaden, De kettingen over de slotheuvel en ijzeren ballen aan weerszijden van de slotheuvel verdienen aanzienlijk minder lof. Velen spreken zelf van een “Efteling-gehalte”.

Ook het niet teruggeplaatste historische hek welke toegang gaf tot de slotheuvel, alsmede de verwijderde

klaphekjes zit vele Bronkhorsters niet lekker. De gemeente legt dit neer op het bordje van Staatsbosheer.


Uitnodiging “Afsluiting kwaliteitsimpuls Brummen – Bronkhorst”

Het bestuur heeft een uitnodiging ontvangen om op 3 maart bij deze afsluiting aanwezig te zijn. Hierover zal in de Nieuwsbrief maart verslag worden gedaan.


Buurt maken Burgemeester Besselink

Op donderdag 18 februari heeft burgemeester Besselink een bezoek gebracht aan Bronkhorst. Eerst heeft ze kennis gemaakt met het bestuur van de BSB. Hierbij heeft zij kennis kunnen nemen van het wel en wee in Bronkhorst. Nadien is ze in Bronkhost rondgeleid door Peter Harskamp. Als laatste heeft ze een bezoek gebracht aan de Bronkhorstermolen.


Dorp en Rand

Op 25 februari was er een bespreking met de Dbo’s van de voormalige gemeente Steenderen met betrekking “Dorp en Rand”. Inbreng van de BSB was o.a. het opnemen in de APV van “Paddenstoelenpluk-

verbod”. Ook is besloten dat het dossier met betrekking tot de Amerikaanse eiken (aan de Onderstraat) door Steenders Belang aan de BSB zal worden overgedragen.


Hanging Baskets

Het besluit over de “Hanging Baskets” laat even op zich wachten, bij de gemeente verschilt men op de verschillende afdelingen van mening. De BSB is in afwachting van een positief besluit over dit breed door de Bronkhorsters gedragen initiatief.


Speelplek ’t Hof

De speelplek op ’t Hof blijft zoals in de vorige Nieuwsbrief reeds gemeld gehandhaafd. Het overleg heeft enige stagnatie opgelopen maar zal in maart worden hervat zodat dan meerdere mededelingen kunnen worden gedaan.


Info-panelen

Door de gemeente zijn twee Info-panelen geplaatst n.l. bij D’ Olde Schuure” en de P-plaats bij de dijk. Het geplaatste model was de wens van de BSB. Het geeft de nodige informatie op niet in de stad en landschap storende panelen.


Klimop

Eind februari is geconstateerd dat er in het kasteelbos talrijke dunne en dikke stammen van klimop, die zich naar boven werken in de eiken, zijn doorgezaagd. Deze ondoordachte vernieling wordt door Staatsbosbeheer hoog opgenomen. Klimop heeft een belangrijke functie als broedgelegenheid voor broedvogels. Ook talrijke insecten maken gebruik van deze dichte klimopbegroeiing. Ook de bessen van de klimop dienen als voedsel voor vogels.


Moauteboom

Van Steenders Belang kwam het verzoek om een Moateboom te planten langs de Molenstraat. Talrijke jaren geleden is er al een Maoteboom geplant met daarbij een bankje. Hoewel de huidige Maoteboom niet op de juiste plaats staat, wordt er geen Maoteboom bijgeplakt.


Koningsdag

Het bestuur roept allen op om op 27 april een Koningsborrel te komen drinken bij :De Gouden Leeuw”.

U wordt allen om 20.00 uur verwacht.


Folkloristisch dansfestival.

Op 10 juli is er in onze prachtige stad een folkloristisch dansfestival. Het zal zeker de moeite waard zijn dit festival te bezoeken.


Ledenvergadering

Op 6 april is er een Ledenvergadering in “Het Wapen van Bronkhorst” Aanvang 19.30 uur.

Er staan weer een aantal belangrijke punten op de agenda. 

De nodige stukken zullen u per mail worden toegezonden.

Op deze avond is er natuurlijk weer de gelegenheid uw contributie te voldoen.

Na de vergadering is er zoals altijd ruimte om samen van gedachten te wisselen met een drankje.NIEUWSBRIEF NO 3, April 2016

door de secretaris


Op 6 april vond de Algemene ledenvergadering plaats ( zie voor het verslag de pagina Algemene Ledenvergadering).


- Verkeersregelaars: er is bij de gemeente het verzoek gedaan om verkeersregelaars te regelen voor de beide

   Pinksterdagen en Hemelvaartsdag.

- Op korte termijn zullen bewoners van Bronkhorst persoonlijk worden benaderd met de vraag of zij lid willen

   worden en de mogelijkheid wordt onderzocht om de betaling per automatische incasso te laten verlopen.


Commissies

Er zijn verschillende commissies gevormd: Verkeer (Hanneke Schwartz, Mirjam Harskamp, Jan Willemsen), Activiteiten (Hanneke Nauta, Alice Algera, Frans Koekkoek), Stadsaanzien (Frits van Wijngeeren, Peter Harskamp, Jan Willemsen) en de commissie Zorg en Welzijn ( Alice Algera, Ans Willemsen en Helma Hendriks).

Het is de bedoeling dat deze commissies op eigen initiatief bijeen komen en we gaan ervan uit dat het bestuur en de commissies helder met elkaar zullen communiceren. Hiervoor zijn enkele aandachtspunten opgesteld, die de commissieleden zullen ontvangen.


Nieuws uit de commissies:

- De Commissie Zorg zal op korte termijn een afspraak maken.

- Voor de Verkeerscommissie worden nog enkele leden gevraagd. Het bestuur vraagt de commissie om

   binnenkort met de wijkagent om de tafel te gaan.

- Er zal een planning gemaakt worden om de verschillende commissies uit te nodigen voor de bestuurs-

  vergadering.

- Er wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om een bank en/of bloemenbak te plaatsen nabij de Kapel.

- Naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering zullen er 50 kerstbomen + lichtjes besteld. 

  Op 10 december zal het bestuur deze aan de bewoners uitdelen, zodat zij hun huis met de Kerstdagen

  (en Dickensdagen) buiten kunnen versieren.

- Voor de bomen aan de Bovenstraat is een kapvergunning aangevraagd. Deze kunnen (indien de vergunning

   wordt verleend) vanaf 1 augustus worden geveld (waarbij er 2 bomen worden gekapt en er telkens 1 boom blijft

   staan).

- Voor de bomen aan de Onderstraat zal op 9 mei een overleg zijn tussen de Gemeente, Bomenbelang, Steenders

   Landschap en de BSB. Tijdens dit overleg zal er gekeken worden naar de wijze waarop de te kappen bomen

   zullen worden vervangen. De alternatieven zullen aan de bewoners worden voorgelegd.

-  De Hanging Baskets zullen na IJsheiligen worden geplaatst. Het zal dan nog enige tijd duren voor ze in volle bloei

   zijn. Tijdens de bloei zullen de leden van de Welstandscommissie rondgeleid worden, zodat zij zich een mening

   kunnen vormen.

-  Het onderhoud van de speeltuin is geregeld. Er komt een nieuwe bank en het terrein wordt wat geëgaliseerd.

   Het bewonersgroepje dat het onderhoud gaat doen (Wendy Gerritsen, Macha van Vugt en Ans Willemsen) neemt

   de verantwoordelijkheid op zich voor licht schilderwerk, opruimen van het vuil en het trimmen van het gras.

   Hiervoor komen vuilniszakken beschikbaar die aan de weg gezet kunnen worden, waarna het door de gemeente

   wordt opgehaald. Het bestuur reserveert € 1.000,-- voor het eventueel vervangen van speeltoestellen.NIEUWSBRIEF NO.: 4, JULI 2016


Bomen aan de Onderstraat. 

Er zijn 29 reacties gekomen.

Uitslag: 1A: 1 stem, 1B: 19 stemmen, 2:  2 stemmen, 3:  7 stemmen.

In het overleg met gemeente, Bomenbelang en Steenders Landschap is besloten dat optie 1B (kappen wat uiterst noodzakelijk is met herplant) leidend zal zijn bij het maken van een ambtelijk voorstel naar het College. Uiteindelijk beslist het College. Hoe het definitief zal worden hangt dus af van het College besluit. Wij hebben uw standpunt naar voren gebracht en houden u op de hoogte.


De vrijwilligers die de speeltuin onderhouden zijn met de werkzaamheden gestart. Andere DBO’s hebben belangstelling en komen kijken hoe het hier functioneert.


De Commissies Zorg & Welzijn en Stadsaanzicht zijn gestart.

Op korte termijn volgen de Commissie Verkeer en Commissie Activiteiten.

Voor de Commissie Verkeer zoeken wij nog een deelnemer.

In september/oktober verwachten wij de eerste resultaten.


De nieuwe Website http://belangengroepstadbronkhorst.vpweb.nl, gemaakt door Mirjam Harskamp is in de lucht. Onze dank gaat uit naar Mirjam voor haar inspanningen!


In de laatste ledenvergadering is gesproken over aandachtspunten die vanuit de bevolking als belangrijk ervaren worden. 

Onze komende bestuursvergadering is op 29 augustus. Uw inbreng en opmerkingen waarderen wij! 

U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier op deze website.


Via de gemeente kunnen wij gratis bloembakken krijgen voor plaatsing bij de kapel. Mocht dit gehonoreerd worden, dan hebben wij voor aanplant en onderhoud vrijwilligers nodig. Deze hulp is nodig om e.e.a. te realiseren. Wie doet mee?


In de ledenvergadering is gesproken over de Christmas Carols. De BSB wil de inwoners in het stadje een kerstboom aanbieden met verlichting. De boom zal wel in het zicht van de straat geplaatst moeten worden


Mocht u geen boom wensen te ontvangen laat het weten, voor 22 augustus a.s.


De bomen worden aan het begin van de adventstijd bezorgd.


Op zondag 10 juli is er het Folklore Dansfestival en tevens zijn er oude ambachten. De straten zijn dan afgesloten voor verkeer. Het is extra feestelijk als u de vlag uithangt.


Met Staatsbosbeheer zullen wij overleggen over het zeer noodzakelijke onderhoud van de kasteelheuvel.


Met de gemeente is gesproken over toezichthouders verkeer op drukke dagen, een wens van velen. Door de regelgeving en verantwoordelijkheden moeten eerst een aantal zaken goed worden onderzocht. Vandaar dat dit meer tijd vergt. Het heeft beslist de volle aandacht!


Wij wensen u een prettige zomer,

Namens het bestuur,

Jan Willemsen

Secretaris 

[email protected] / 0575519826NIEUWSBRIEF No.: 5, NOVEMBER 2016Project hangings baskets is afgerond. De bakken, inclusief haken opgehaald. 

Wat is uw reactie op deze bloemen aktie. Of zijn er andere gedachten om de straten in de zomer op te fleuren.


In de laatste ledenvergadering is afgesproken dat een ieder een kerstboom met verlichting ontvangt. 

Bomen in de tuinen of voor de deur ( in ieder geval in het zicht van de wandelaars op straat) verhogen de sfeer rondom de feestdagen. Op zaterdag 10 december komen wij de bomen in de ochtend brengen.


Met Staats Bosbeheer is er overleg over het terug plaatsen van de klaphekjes bij de slotheuvel. De paden worden ook gebruikt door motoren en fietsers. Een ongelukkige fietstocht rond de slotheuvel eindigde in het ziekenhuis.


De vuilniswagen rijdt met hoge snelheid door de straten. Wij ontvangen opmerkingen dat kopjes in de kast schudden. Wij nemen met de dienst contact op.


Bijzonder lange vrachtauto’s rijden zich vast in het stadje en proberen door de straten te rijden . Wij nemen aktie naar de gemeente inzake bebording. 


De schutterij vraagt om een bijdrage voor de golfbaan. Wij zullen aan dit verzoek voldoen.


Met de gemeente overleggen wij om bloembakken te kunnen plaatsen bij de kapel.


Met de gemeentelijke monumenten commissie is er overleg geweest over de monumentale visie op Bronkhorst. Dit overleg krijgt een vervolg. Ook u kunt nu al aangeven wat u als waardevol beschouwd in het straatbeeld en wat u als verbetering ziet. Uw reacties graag naar het secretariaat.


Parkeren: regelmatig wordt er geparkeerd in de speeltuin en tegen het toegangshek van de Joodse Begraafplaats. Samen met de gemeente zoeken wij een oplossing, zodat dit onmogelijk wordt. 


Dit jaar is er geen oudejaarsbijeenkomst in de kapel. De dames die dit organiseerden willen het graag aan anderen overlaten. Wie wil het initiatief nemen?


Namens de BSB

Jan Willemsen

Secretaris.