Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Uitnodiging

Voor de Algemene Leden Vergadering van de BSB

Dinsdag 5 november 2019 aanvang 19.30uur

Het Wapen van Bronkhorst

Agenda:

1. Opening en welkom
2. Bericht van verhindering
3. Verslag ALV van 16 april 2019
4. Mededelingen van het bestuur: wisseling bestuurstaken
5.Ingekomen stukken
6. Voorstellen nieuwe gebiedsambtenaar
7. Begroting 2020
8. Whatsapp buurtpreventie
9. Telefooncirkel
10. Klein "clubhuis'
11.Kerstbomen 2019
12. Oud-en Nieuw in de Kapel
13. Vervolg visieplan: hoe gaan we verder
14. Rondvraag
15. Sluiting

Bericht van verhindering graag sturen aan de email van de BSB: [email protected]

Met vriendelijke groet,

Het bestuur BSB

Verslag Algemene Ledenvergadering van 16 april 2019

Plaats van handeling: Herberg de Gouden Leeuw


1. Opening en vaststelling agenda:

Alice opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en stelt de agenda vast.

2. Verslag ALV van 15 november 2018:

Er zijn geen opmerkingen ten aanzien van het verslag. Dit wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen van het bestuur:

Het bestuur heeft geen mededelingen te doen.

4. Ingekomen stukken:

Er zijn geen ingekomen stukken die staande de vergadering behandeld moeten worden.

5. Bericht van verhindering:

Er zijn vier berichten van verhindering ontvangen. Er zijn 21 leden aanwezig, de gebiedsambtenaar en 4 bestuursleden.

6. Financieel jaarverslag 2018:

Brigitta deelt het jaarverslag rond en licht dit toe. Het netto resultaat over 2018 is een tekort van € 2.432,12. Dit is deels te verklaren door een aantal uit 2017 overlopende kosten voor onder andere kerstversiering, bijdrage aan de Dickensdagen en de kosten van de ALV van november. Deze zijn ten laste van het begrotingsjaar 2018 gekomen. Voorgesteld wordt het tekort deels op de reservering projecten te boeken (€ 1.500) en de rest in mindering te brengen op het eigen vermogen.

Voor 2019 wordt afgesproken dat, in lijn met het besluit tijdens de ALV november 2018, de hanging baskets voor een gereduceerd tarief in het straatbeeld terugkomen en dat er verder keuzes gemaakt worden waaraan het geld wordt besteed. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de subsidie ten goede komt aan de gemeenschap en de sociale cohesie van Bronkhorst.

De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en verleend decharge aan de penningmeester met de opmerking dat voor volgend jaar de stukken wat ruimer voor de ALV beschikbaar moeten zijn.

Dorien Krassenberg is aftredend commissielid en is niet herkiesbaar. Joline Luitjens Spoel meldt zich aan als nieuw lid van de kascommissie en krijgt de steun van de vergadering.

7. Verkiezing nieuwe bestuursleden:

Peter Luitjens heeft zich aangemeld als kandidaat bestuurslid. Alice geeft aan dat een deel van het bestuur kennis heeft gemaakt met Peter en dat het bestuur hem er graag bij heeft. Peter wordt met algemene stemmen aangenomen.

8. Stand van zaken Visieplan:

Michael van Iperen (voorzitter van de werkgroep) licht de stand van zaken toe. Het plan is zo goed als klaar voor de eerste conceptversie. Deze wordt vervolgens door een grafisch ontwerper bewerkt en deze versie zal digitaal voor een laatste review onder de bewoners worden gedeeld. Besloten moet nog worden in welke vorm de laatste input gegenereerd kan worden. Daarna zal een definitieve versie worden aangeboden aan de gemeente. Hiervoor is geen harde deadline vastgesteld; de verwachting is dat het hele proces na de zomer kan worden afgerond.

9. Monumentenbeleid onderhoudskosten:

Alice licht toe dat er aanpassingen zijn in het beleid rond de onderhoudskosten op monumentale panden. Er gaat info rond. Arie Vries (gebiedsambtenaar) geeft aan dat binnen de gemeente Bernard Pasman benaderd kan worden voor gemeentelijke monumenten. Willem Hagens gaat bij de gemeente over het beschermd stadsgezicht.

10. AED oproep vrijwilligers:

Peter meldt dat er een oproep is gekomen van de AED stichting Bronckhorst voor het aanmelden van nieuwe vrijwilligers. Voor Bronkhorst zijn er “slechts” 6 burgerhulpverleners aangemeld. Dit is te weinig waardoor de kans op adequate hulpverlening gering is. Nieuwe vrijwilligers kunnen zich aanmelden via www.HartslagNu.nl.

Daarnaast heeft de stichting gevraagd om een bijdrage van 50% van de jaarlijkse onderhoudskosten dat neerkomt op € 125,- per jaar. De vergadering heeft ermee ingestemd deze jaarlijkse bijdrage te doen. Contactpersonen bij de stichting zijn: Herman Vrielink, voorzitter en Ben Harting, secretaris

11. Whatsapp Buurtpreventie:

De bordjes van de buurtpreventie zijn inmiddels geplaatst. De appgroep wordt voor het einde van de maand gelanceerd.

12. Lief en leed:

Helma licht toe dat er het afgelopen jaar een aantal heftige gebeurtenissen hebben plaatsgehad. De BSB heeft waar dat kon met kleine blijken van attentie hun medeleven betuigt. Helma roept op dat als men weet heeft van behoeftige medebewoners, dit vooral te melden zodat we daar als BSB op kunnen reageren.

13. Rondvraag:

Joline Luitjens Spoel geeft aan graag een bijdrage te leveren aan de organisatie van Bella Bronkhorst (29 juni 2019).

Geerte Menkveld vraagt naar aanleiding van het verslag van de vorige ALV of er al met de wijkagent is gesproken over het handhaven van het parkeerverbod. Dat gesprek heeft nog niet plaatsgehad maar de gebiedsambtenaar heeft wel met de wijkagent gesproken hierover. De wijkagent heeft aangegeven geen tijd te hebben voor het handhaven hiervan. Meer hierover in het visieplan.

Geerte Menkveld vraagt verder naar de vorige keer aangekondigde veranderde positie van het bestuur ten aanzien van bewoners en ondernemers. Alice geeft aan dat ook hier in het visieplan aandacht wordt gegeven.

Rob Krassenberg vraagt Ruud van Bussel naar de recente schoorsteenbrand en of de preventie wel op orde is. Ruud geeft aan dat de schoorsteen drie keer per jaar wordt geveegd en dat het gebouw op en top beveiligd is tegen brand. Toch kan een schoorsteenbrand daar niet altijd adequaat mee worden voorkomen. Rob geeft verder aan dat in principe het personeel verantwoordelijk is voor het branden van de haard maar dat niet altijd is te voorkomen dat gasten teveel hout op het vuur gooien. Rob zegt toe te onderzoeken wat er verder nog gedaan kan worden om incidenten te voorkomen.

Wie stelde deze vraag? Kunnen de aanwonenden van het Hövepad ervoor zorgen dat het pad toegankelijk is en blijft? Er is soms geen doorkomen aan en dat kan niet de bedoeling zijn 


Sluiting:Alice sluit om 20:54 de vergadering en nodigt de aanwezigen die niet nodig naar huis moeten voor Juventus Ajax uit voor een drankje aan de bar.

Verslag Algemene Ledenvergadering van 27 november 2018

Plaats van handeling: Het Wapen van Bronkhorst


1. Opening en vaststelling agenda:
Alice opent de vergadering en stelt de agenda vast. Peter geeft een toelichting op de presentielijst. In verband met het opnemen van NAW-gegevens in de buurtpreventie app is het verzoek om indien gewenst telefoonnummer en emailadres in te vullen en een handtekening te plaatsen. Dit met het oog op de nieuwe AVG wetgeving.
2. Verslag ALV van 3 april 2018:
Blijkbaar is het verslag niet op de website van de BSB te vinden. Het verslag zal alsnog op de site geplaatst worden. Mochten er naar aanleiding van het verslag nog opmerkingen zijn dan worden die op de volgende vergadering behandeld.
3. Begroting 2019:
Brigitta deelt de begroting rond en licht deze toe. Aan de te ondernemen projecten ontbreken nog de bijdrage voor het onderhoud van de Kermis en die aan de historische projecten.
4. Verkiezing nieuwe bestuursleden:
Er hebben zich geen leden gekandideerd voor een bestuursfunctie. Alice roept leden nogmaals op zich kandidaat te stellen voor een functie in het bestuur. Het bestuur bestond voorheen altijd uit 6 leden en dat zijn er nu maar 4.
5. Stand van zaken Visieplan:
Michael van Iperen (voorzitter van de werkgroep) licht de stand van zaken toe. Alle bewoners en bedrijven in Bronkhorst zijn geïnterviewd en de resultaten zijn gebundeld naar thema. Op 12 december ’18 is er een plenaire bijeenkomst waar de resultaten zullen worden gepresenteerd en waar bewoners met elkaar in gesprek kunnen gaan over welke onderwerpen de meeste aandacht verdienen. De bedoeling is volgend voorjaar het definitieve plan te presenteren.
6. Dickensdagen 2018:
Ruud van Bussel meldt dat de Dickensdagen niet veel zullen verschillen ten opzichte van vorig jaar. Het stadje wordt op zaterdag en zondag afgesloten van 10:00 uur tot 18:00 uur. Bewoners (ook uit het buitengebied) hebben vrij toegang en krijgen een hiertoe een brief toegestuurd. Zaterdagavond is er voor de bewoners een borrel met een hapje in de kapel.
7. Betonnen bankjes naar de kapel:
De betonnen bankjes naast de kapel zullen verdwijnen zodat deze niet meer tijdens evenementen hoeven te worden weggehaald en weer teruggeplaatst. In plaats van deze bankjes zullen er eenvoudig verplaatsbare houten bankjes voor worden teruggeplaatst. Belangstellenden kunnen een mailtje sturen aan de gebiedsambtenaar: [email protected]
8. Kerstbomen in de stad:
besloten wordt dat er, in tegenstelling tot voorgaande jaren geen kerstbomen door de BSB worden verstrekt. In plaats daarvan zullen een aantal grote verlichte kerstbomen worden geplaatst en worden aan de bewoners lichtsnoeren verstrekt om het stadje wat op te leuken.
9. Hanging Baskets:
De hanging baskets geven het stadje een leuke uitstraling maar is ook een dure grap. Er wordt een stemming gehouden (door hand opsteken) of we hiermee doorgaan. Een overgrote meerderheid (29 voor en 6 tegen) is voor het ook komend jaar weer versieren van het stadje met hanging baskets. Het bestuur zegt toe de mogelijkheden te bezien om de kosten wat te drukken.
10. Oud en nieuw bijeenkomst in de kapel:
Ook voor komende oud en nieuw is er voldoende animo voor het organiseren van een gezellig samenzijn in de kapel. Een aantal leden meldt zich aan als vrijwilliger voor de organisatie.
11. Buurtpreventie app:
Peter licht de stand van zaken toe. Op basis van de presentielijst zal een appgroep worden aangemaakt en zal een instructie worden rondgestuurd. Andere belangstellenden kunnen op een later moment nog aan de appgroep worden toegevoegd.
12. Rondvraag:
Voor het onderhoud van de speeltuin wordt opgeroepen voor vrijwilligers. Trees Harmsen meldt zich hiervoor aan.
Hanneke Schwarz vraagt of de Gouden Leeuw de gasten wil vragen het parkeerverbod te eerbiedigen. De gemeente wordt opgeroepen handhavend op te treden. Er zal een gesprek met de wijkagent worden aangegaan.
Frits van Wijngeeren merkt op dat er de laatste tijd weinig nieuws op de website te vinden is. Het bestuur zegt toe hier vanaf 2019 weer meer aandacht voor te hebben.
Joop Holthuizen vraagt naar aanleiding van de aanstaande bijeenkomst over het visieplan of er vooraf nog stukken worden verspreid. Michael legt uit hoe het proces in z’n werk gaat.
Peter meldt namens het bestuur dat we bezig zijn de positie te heroverwegen. In plaats van partij te zijn in conflicten wil het bestuur meer boven de partijen staan en het gesprek faciliteren. Hoe dit er precies uit gaat zien wordt voor de volgende vergadering geagendeerd.
13. Sluiting:
Alice sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje aan de bar.

Verslag Algemene Leden Vergadering 3 april 2018 in Herberg de Gouden Leeuw

 • Opening: Alice Algera opent de vergadering.
 • Berichten van afwezigheid: deze zijn ontvangen van …
 • Notulen vorige vergadering: naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt dat Joop niet in werkgroep visiedocument zit.
 • Ingekomen stukken: er zijn geen ingekomen stukken te behandelen.
 • Mededeling bestuur: Alice geeft aan dat Jan Willemsen zijn functie als secretaris van de BSB neerlegt en dat Peter Frerichs zich bereid heeft verklaard de functie van Jan over te nemen. Jan licht zijn afscheid toe en wordt bedankt voor bewezen diensten.
 • Jaarverslag 2017: het jaarverslag wordt toegelicht door de voorzitter.
 • Verslag en begroting: Brigitta Vos licht het financieel verslag toe en geeft aan dat het jaar met een negatief saldo is afgesloten.
 • Vraag: is het mogelijk om te prioriteren zodat voorkomen kan worden dat er een negatief saldo ontstaat? Dat kan maar een licht overbesteding is geen probleem. De reserves moeten niet te hoog oplopen.
 • Vraag: is het onderhoud van de speeltuin geen taak van de gemeente? Antwoord: nee.
 • Verslag Kascommissie: Dorien Krassenberg geeft aan dat de kascie twee keer bijeen is geweest en dat het financieel beheer een getrouw beeld geeft. De penningmeester wordt decharge verleend.
 • Commissielid Hein Konijnenberg is aftredend en zal worden opgevolgd door Herman van Rooijen.
 • Introductie nieuwe gebiedsambtenaren (GA): Arie Vries en Herman Groot zijn de nieuwe gebiedsambtenaren. Arie geeft een toelichting wat de gemeente en met name de GA voor Bronkhorst kan betekenen. De laatste dinsdag van de maand houdt de GA spreekuur in Steenderen van 13:00 tot 15:00 uur.
 • Voortgang visieplan: na de laatste vergadering is de toen aangestelde werkgroep aan de slag gegaan. Michael … is voorzitter en licht de stand van zaken toe. Na de zomer zal de werkgroep een eerste concept visieplan, dat is samengesteld uit de door de bewoners tijdens de interviews opgehaalde behoeften, presenteren. Daarna is het de bedoeling dat in groter verband dan de huidige werkgroep het conceptplan wordt uitgewerkt in concrete plannen en actiepunten.
 • Activiteiten: voor 2018 staan nog de volgende activiteiten op het programma

         - 27 april Koningsborrel in de Gouden Leeuw

         - 30 juni Bella Bronkhorst in de boomgaard bij Frans Koekoek

         - Concerten in de kapel

         - 31 december Oud & Nieuw bijeenkomst in de kapel

         - IJssel Biënnale

 • Buurtpreventie: Peter Frerichs licht toe wat tot nu toe is onderzocht. Er is behoefte aan uitsluitend berichten bij onraad waarbij de afhankelijkheid van computers zoveel mogelijk beperkt moet worden. Er zal verder onderzoek worden gedaan en zodra er meer bekend is zal dit op de website geplaatst worden.
 • Verslag OGB: Ruud van Bussel (voorzitter OGB) geeft toelichting op het verloop van de Dickensdagen. Deze zijn succesvol verlopen in totaal hebben zo’n 3.000 mensen Bronkhorst bezocht. Aandachtspunt is dat ook de bewoners in het buitengebied een ‘bewonersbrief’ moeten ontvangen zodat zij gratis Bronkhorst in kunnen. Ruud meldt dat er zoals elk jaar weer vrijwilligers welkom zijn om de dagen te begeleiden of als figurant op te treden.
 • Glasvezel Buitenaf: de glasvezelambassadeur is Jan Achterkamp. De actie geldt niet voor de kern omdat die al voorzien is met een coaxkabel. Ruud geeft aan dat glasvezel binnen de kern niet onmogelijk is maar dan moet daar wel voldoende animo voor zijn. Belangstellende kunnen zich melden op de website.
 • Verkiezing/oproep nieuwe bestuursleden: er hebben zich nog geen kandidaten gemeld. De voorzitter roept de aanwezigen op zich kandidaat te stellen omdat het bestuur na het vertrek van Frans Koekoek en Jan Willemsen leden tekort komt. In de komende periode zullen er via de website nog oproepen volgen.
 • Rondvraag:

         - De presentielijst is niet rondgegaan. Daar zullen we de volgende keer aan denken.

         - Bij gladheid is het verzoek het strooien tot Steenderen uit te breiden.

         - Bij sneeuwschuiven van de Onderstraat moet voorkomen worden dat het Hof daarbij gebarricadeerd wordt.

         - Een aantal vuilnisbakken is weggehaald. Dit leidt tot rotzooi in de struiken bij de parkeerplaatsen. Toeristen zijn hier niet op bedacht en                   laten hun zooi achter in plaats van mee naar huis te nemen. GA geeft aan dat dit een bezuinigingsactie van de gemeente is. Hiermee wordt             2 fte bespaard. Daarmee is Bronkhorst niet geholpen maar de gemeente komt niet met een oplossing.

           - Opgemerkt wordt dat de buitenlantaarn bij het Dickensmuseum verdwenen is en dat niemand weet waar die is of wie de eigenaar is.

           - Geadviseerd wordt op de site van de BSB een activiteitenkalender toe te voegen.

           - De klaphekjes bij de weide zullen door Staatsbosbeheer worden teruggeplaatst.

Agenda:

1. Opening en vaststelling agenda

2. Verslag ALV van 3 april 2018

3. Begroting 2019

4. Nieuwe bestuursleden gezocht

5. Stand van zaken visieplan

6. Dickensdagen 2018

7. Betonnen bankjes naast de kapel

8. Kerstbomen in de stad

9. Hanging baskets

10. Oud en Nieuw bijeenkomst

11. Buurtpreventie app

12. Rondvraag

13. Sluiting

Ten aanzien van punt 4 roept het bestuur bewoners op zich te melden voor een bestuursfunctie. Er zijn geen aftredende bestuursleden maar wel twee vacatures.

Ten aanzien van punt 5 zal de voorzitter van de werkgroep visieplan een toelichting geven op de stand van zaken.

Ten aanzien van punt 6 zal een afgevaardigde van de OGB ons informeren over de aankomende Dickensdagen op 15 en 16 december 2018.

Ten aanzien van punt 8 zal er gestemd worden over voortzetting van de traditie van de afgelopen jaren om alle huizen van een kerstboom met verlichting te voorzien.

Ten aanzien van punt 9 zal er gestemd worden of de hanging baskets ook volgend jaar weer terugkomen.

Ten aanzien van punt 11 zal u verzocht worden aan te geven of u in de app wilt worden opgenomen en of u akkoord bent met het plaatsen van buurtpreventiebordjes aan de drie ingangen van de stad.


Het bestuur roept u op bij verhindering hiervan een bericht te sturen aan de email van de BSB op [email protected] en in de mail aan te geven of u voor of tegen het verstrekken van kerstbomen bent, of u voor of tegen de hanging baskets stemt en of u wilt worden opgenomen in de preventieapp waarbij wij dan graag uw mobile telefoonnummer en emailadres ontvangen.


Met vriendelijke groet,

Het bestuur BSB

Agenda algemene ledenvergadering

Voorjaar 2018

3 april 2018 in Gouden Leeuw

Aanvang: 20.00

1. Bent u verhinderd, graag bericht aan het secretariaat. [email protected]

2. Opening

3. Berichten van afwezigheid.

4. Notulen vorige vergadering / zijn toegestuurd en staan op de site.

5. Ingekomen stukken / 7 dagen voor de vergadering ingediend bij het secretariaat.

6. Mededeling bestuur.

7. Jaarverslag / is toegestuurd en staan op de site

8. Verslag en begroting penningmeester .

9. Verslag kascommissie: Hein Konijnenberg en Dorien Krassenberg

10. Benoeming nieuwe kascommissie: Hein Konijnenberg is aftredend.

11. Introductie nieuwe gebiedsambtenaren. Arie Vries, Herman Groot.

12. Voortgang visieplan .

13. Activiteiten:

concerten in de kapel / Bella Bronkhorst 30 juni / Initiatief een oud en nieuw bijeenkomst/ Borrel konings dag 27 april.

1. Buurt preventie .

2. Verslag OGB Dickens dagen 2017 en plannen voor dit jaar.

3. Glasvezel buitengebied.

4. Verkiezing/oproep nieuwe bestuursleden.

5 . Rondvraag.

6. Sluiting.

Jaarverslag 2017

Activiteiten van het bestuur:

 • In 2017 heeft het bestuur 7 maal vergaderd.
 • Het opstarten Noaber project
 • Er zijn overleggen geweest met de gebiedsambtenaren.
 • Met alle ondernemers werd een overleg gehouden.
 • Ten aanzien van de hekken op de kasteelheuvel is met Staatsbosbeheer helaas geen vordering gemaakt
 • Nieuwe inwoners kregen een welkomstbrief en werden over de BSB geïnformeerd en melden zich aan.
 • Het onderhoud aan de speeltuin loopt naar wens.
 • Met de burgemeester is er een gesprek geweest over de monumentale waarde van de stad en de bedreigingen daarvan.
 • Met de Stichting Oude Gelderse Kerken is overleg geweest om de vele reclame uitingen rondom de exposities in de kapel te beperken. De windvaan bleef binnen en de meeste exposanten gaven gehoor aan de wens van de bewoners. Zodat er nu een rustiger straatbeeld is ontstaan.
 • Met de fracties van PvdA en VVD is overleg geweest inzake het beleid rondom de stad Bronkhorst. Specifiek werd besproken het monumentenbeleid en verkeersdruk in het weekend.

Gerealiseerd kon worden:

 • Het actief benutten van de vernieuwde website.
 • De stad werd opnieuw aangekleed met hanging baskets.
 • Erik Workel maakte een inventarisatie van de grote hoeveelheid borden in Bronkhorst, samen met de gehouden enquête is dit een deel voor de basis van het visieplan
 • Op Bevrijdingsdag was er een gezellig samenzijn in het kunstgemaal.
 • Op 23 september werd de eerste appelplukdag gehouden, in samenwerking met Staatsbosbeheer.
 • Er werd een bijdrage aan de schutterij gedaan voor de golfbaan.
 • Er werd een bijdrage gedaan aan de organisatie van de Dickens Dagen.
 • In samenwerking met de organist Joop van Goossen werd de concertreeks “Bach in Bronkhorst” opgestart. De concerten in de kapel werden zeer goed bezocht. In het komende jaar zal dit worden voortgezet.
 • Tijdens de Dickens Dagen werd de stadsklepper onthuld. Een project van Jan Wolters en Cor Hofs. De klepper zal worden opgehangen in het Wapen van Bronkhorst.
 • Aan het einde van het jaar ontvingen alle inwoners van de kern een kerstboom met verlichting.

ledenvergaderingen:

 • Zowel de voorjaar- als najaarsvergadering werden zeer goed bezocht. De nieuwe inwoners van Bronkhorst konden worden begroet en velen nemen deel aan de opgestarte acties.
 • In de najaarsvergadering namen wij afscheid van Frans Koekkoek, jarenlang voorzitter. Mevrouw Alice Algera is de nieuwe voorzitter. Peter Frerichs trad toe tot het bestuur.
 • In de najaarsvergadering is een start gemaakt met het project visie op Bronkhorst.

Lopende zaken / plannen:

 • Intensievere contacten met de monumentencommissie, deze gemeentelijke commissie werkt aan richtlijnen inzake het monumentenbeleid.
 • Contact college van B&W en contacten plaatselijke politiek
 • Er moet werk gemaakt worden van de expositie van de bodemvondsten. In de kapel kan dit gerealiseerd worden.
 • Plannen maken voor culturele evenementen, het opnieuw opstarten van de stichting Bannerij van Bronkhorst.
 • Werken aan de visie voor Bronkhorst.
0