Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Op de ALV van 12 december 2017 is de noodzaak en aanpak van een te ontwikkelen visieplan voor Bronkhorst gepresenteerd. Hieronder de belangrijkste punten hieruit:

Een visieplan op Bronkhorst Waarom?

 • Bronkhorst is voortdurend aan het veranderen
 • De richting waar we naar toe willen is niet eenduidig
 • Individuele bewoners en ondernemers maken plannen, zonder dat duidelijk is waar we als Bronkhorst als geheel naar toe willen
 • Gemeente vraagt meer input van ons als kleine kern
 • Er zijn wel visies ontwikkeld, maar die hebben niet geleid tot concrete afspraken en beleid

Wat is het doel van dit plan?

Omgaan met alle ontwikkelingen van deze tijd en daarbij een balans vinden tussen wonen, ondernemerschap en toerisme

In het verleden is reeds een eerste stap gezet met het formuleren van een visie:

 • Privacy rondom de woningen
 • Geen overmatige overlast door commercie
 • Goede bereikbaarheid
 • Instandhouding openbare faciliteiten
 • Voorkomen van verstorende activiteiten

In 2015 is er een enquête gehouden onder de bewoners. De belangrijkste punten hieruit:

 • landschap zoveel mogelijk ongemoeid laten
 • Prioriteit ligt bij de bewoning
 • Geen activiteiten die oorspronkelijkheid aantasten
 • Bewoonbaarheid monumenten: aandacht voor onderhoud en advies hierover
 • Beperkte evenementen in overleg met omgeving
 • Verkeersremmende maatregelen
 • Kapel gebruiken voor gevarieerd cultureel aanbod
 • Gezamenlijke activiteiten bewoners
 • Communicatie liever persoonlijk dan digitaal
 • Het is belangrijk elkaar iets te gunnen

De volgende thema's zouden in het te ontwikkelen visieplan beschreven moeten worden:

 • Wonen (waaronder, monumenten, doelgroepen, zoals bv ‘ouderen’)
 • Werken (waaronder detailhandel en horeca)
 • Voorzieningen (waaronder zorg, welzijn, bereikbaarheid)
 • Cultuur, recreatie en toerisme (waaronder speelvoorziening, culturele activiteiten, horeca)
 • Verkeer en vervoer (waaronder parkeren, OV, oeververbinding)
 • Groen, natuur en water
 • Milieu en veiligheid (waaronder geluid, verkeer, veiligheid, luchtkwaliteit, energie, overstroming)

Per thema willen we de volgende aspecten beschrijven:

 • Geschiedenis
 • Huidige situatie
 • Visie
 • Sterke punten
 • Zwakke punten
 • Kansen
 • Bedreigingen
 • Aanpak

Hoe willen we het plan realiseren?

 • Een groepje mensen verzamelen
 • Die gaan praten met en luisteren naar bewoners en ondernemers
 • Ondersteuning zoeken van bv DKK
 • Prioriteiten vaststellen
 • Schrijven van het plan
 • Bewoners informeren over stand van zaken
 • Visie communiceren met Gemeente en andere keyholders

EEN VISIE OP BRONKHORST

Inleiding

Belangengroep Stad Bronkhorst (BSB) is gesprekspartner van de Gemeente Bronckhorst en wordt door haar gezien als vertegenwoordiger van de inwoners van Bronkhorst en de buitengebieden rondom de stad (Bronkhorst e.o.).

In dat kader heeft de BSB dit visieplan geschreven .

Waarom een visie op Bronkhorst?

Aanleiding voor het opstellen van een dergelijk plan is dat er invulling gegeven moet worden aan het beleid 'Kleine Kernen'. Een eigen inbreng daarin is in het 

belang van de inwoners van een kern. Tegelijkertijd geeft de visie de bewoners een leidraad voor toekomstige ontwikkelingen en de wijze waarop daarin de eigen doelen kunnen worden geplaatst.

Kernwaarden

De bewoners van Bronkhorst e.o. vinden het prettig wonen in huidige leefomgeving .

De sociale cohesie van de bewoners, de cultuurhistorie van stad en landschap en de gedifferentieerde natuur rondom de stad, in de Bakerwaard, de Emmer en uiterwaarden zijn kernwaarden in de beleving van de bewoners. Zij zijn er trots op en vinden het belangrijk. Daarnaast is het bijzonder en leuk om bezoekers te mogen ontvangen in je leefomgeving, die dit geheel als een bezienswaardigheid bekijken en om deze omgeving met hun te delen.

Huidige situatie

De belangrijkste functie van Bronkhorst e.o zijn wonen, werken en recreëren. De huidige situatie in Bronkhorst wordt echter gekenmerkt door een stimulering van de economische functie (op met name het toerisme).

De effecten daarvan op de leefbaarheid zijn merkbaar in de vorm van geuite ontevredenheid van sommige bewoners, dreigende krimp en ontwoning. Hierdoor bestaat het gevaar dat op termijn ook de cultuurhistorische waarden worden aangetast wat zal terugslaan op de economische functie.

Problemen met de huidige situatie zijn - in de beleving van in ieder geval een aantal inwoners - aan te wijzen in de vorm van ongereguleerde verkeersdrukte en de daarbijbehorende parkeer- en lawaaioverlast. Een toenemende aantasting van de privacy in plannen en ideeën, maar ook tengevolge van de toenemende bezoekersstroom zorgt voor onzekerheid en onvrede bij een aantal inwoners. Samen met een afnemende sociale samenhang veroorzaakt dit een aantasting op de leefbaarheid.

Uitgangspunt

De balans tussen de woonfunctie en de commerciële functie van Bronkhorst e.o. is - naast de cultuurhistorische waarde - volgens de BSB oorzaak en reden dat stad en omstreken aantrekkelijk is voor bewoning, ondernemingen en bezoekers. In deze balans zit een spanningsveld opgesloten tussen de diverse belanghebbenden. Vanuit de BSB is de gedachte dat de onderlinge afhankelijkheid groot is.

Dit, omdat:

- De combinatie woon/werkfunctie de stad aantrekkelijk maakt voor bewoning en leegloop tegengaat.

- De werk/bezoekersfunctie de stad aantrekkelijk maakt voor ondernemers gezien de mogelijkheden die dit biedt

voor omzet en handel.

- Terwijl de combinatie van bezoekers en woonfunctie de stad aantrekkelijk maakt voor bezoekers die een niet

vercommercialiseerde leefbare gemeenschap vinden met voldoende faciliteiten. Dit laatste is ook weer voor

bewoners van belang.

Vanuit de BSB is geconcludeerd dat de woonfunctie de verbindende schakel vormt en is de woonfunctie gerelateerd aan leefbaarheid de leidende functie geworden in deze visie.

Visie

Handhaving en, zo mogelijk, verbetering van de leefbaarheid van Bronkhorst e.o. voor inwoners en ondernemers is cruciaal voor de instandhouding van de aantrekkelijkheid van de Bronkhorst e.o. voor zowel bewoners als commercie aangezien de wisselwerking tussen wonen en werken deze stad zowel aantrekkelijk houdt voor toeristen maar ook voor de bewoners. 

Thema’s

Vanuit de visie zijn 5 thema’s benoemt die samen de leefbaarheid van de stad en omstreken instandhouden danwel bevorderen.

1. Privacy

Rondom de woonhuizen dient de privacy gerespecteerd te worden. Het streven is naar een “rustpunt”bij elk huis

waar men geen last heeft van bezoekers en ondernemersactiviteiten.

2. Balans wonen - werken

De verhouding commercie en wonen, moet zodanig zijn dat er geen overmatige overlast naar bewoners toe

ontstaat echter ondernemers moeten in staat worden gesteld om hun bedrijf uit te oefenen.

3. Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van de stad en omstreken zowel fysiek (het wegen en wandelpadennet) alsook digitaal (TV,

Internet, telefoon) zal goed moeten zijn.

4. Faciliteiten

Instandhouding van de huidige openbare faciliteiten voor inwoners is noodzakelijk om de stad en omstreken

aantrekkelijk te houden voor bewoning en leegloop tegen te gaan.

5. Omgevingsbelangen

Allerlei, binnen en buiten Bronkhorst e.o. , verstorende activiteiten kunnen negatieve invloed hebben op de

leefbaarheid en de cultuurhistorische waarde. 

Speerpunten

Door de bewoners kunnen jaarlijks op de jaarvergadering speerpunten worden voorgesteld aan de hand van bovengenoemde thema’s en passend in de visie.

Daarnaast zal het bestuur inspelen op actuele zaken vanuit gemeente, provincie en particuliere initiatieven die de genoemde thema’s raken.

In de jaarvergadering wordt hierover jaarlijks gerapporteerd en eventueel tussentijds geïnformeerd middels een nieuwsbrief en de website.


Hiermee is een start gemaakt voor een controleerbaar en transparant beleid aangaande Bronkhorst in het kader van de eigen inbreng in relatie tot het gemeente beleid aangaande “Kleine kernen”. Komende jaren zal dit verder worden moeten worden ingevuld en uitgewerkt en kan het als leidraad dienen voor verdere invoering van datgene waardoor Bronkhorst een stadje is en blijft waar men graag woont en werkt.

0