Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Notulen algemene ledenvergadering d.d. 23 maart 2017.

1. De voorzitter opent de vergadering. Licht een aantal zaken toe, zoals de samenwerking met de gemeente.

Van ons allen wordt initiatief verwacht ook wat betreft het behoud van het stadsgezicht. Wij zullen het voortouw nemen.

Daarnaast zijn er goede contacten met de ondernemers, een traject dat wordt voortgezet. De voorzitter is verheugd

dat er een goede opkomst is.

2. Berichten afwezigheid: 11 leden hebben zich afgemeld, aanwezig zijn 35 leden.

3. Notulen vorige vergadering worden goedgekeurd

4. Ingekomen stukken: geen

5. Jaarverslag secretaris wordt goedgekeurd.

6. Verslag en begroting van de penningmeester wordt goedgekeurd

7. Verslag kascommissie: Hein Konijnenberg doet verslag. Hij heeft met Dorien Krassenberg de boeken gecontroleerd.

De commissie is akkoord met de boekhouding en complimenteert de penningmeester. De penningmeester kan nu de

subsidie aanvragen.

Nieuwe kascommissie: Hein Konijnenberg is lid voor het tweede jaar, Dorien Krassenberg is het nieuwe lid.

8. Bestuursverkiezing: Alice Algera en Jan Willemsen worden herkozen . De voorzitter neemt afscheid van Frits van

Wijngeeren. Wij zijn allen verheugd dat Frits actief blijft in de commissie groen. De vacature blijft open.

9. Het bestuur stelt een statuten wijziging voor: ieder in Bronkhorst is lid. Wenst men het lidmaatschap niet dan kan men

dit bij het bestuur kenbaar maken. De vergadering gaat akkoord. Het bestuur zal dit door de notaris laten uitwerken.

Waar de precieze grens van Bronkhorst ligt zal worden besproken met de “echte” Bronkhorsters. De contributie voor

2017 wordt vastgesteld op € 0,00.

10. De website zal worden beheerd door Alice Algera en Brigitta Vos. Er komen steeds meer berichten op de site,

hetgeen gewaardeerd wordt. De activiteiten van het kunstgemaal zullen nu ook worden vermeld. Mirjam heeft een

mooie site gebouwd, de leden stellen dit op prijs.

11. De ledenvergadering werd vorig jaar uitgesteld. Door onderhuidse kritieken zag het bestuur zich genoodzaakt even

gas terug te nemen. Het bestuur kreeg bijval en de sfeer is ten goede gekeerd. Dorien merkt op dat de vrijwilligers van

de BSB nodig zijn en spreekt haar dank uit, voor de initiatieven. Wij willen allen prettig leven en werken in Bronkhorst.

De vergadering reageert met een applaus.

12. Helma presenteert een plan rondom de zorg. Wij worden ouder en wij willen graag blijven wonen. Vanuit de

vergadering komen positieve reacties. Opgemerkt wordt dat de winter een lastige periode is. Om het project te starten

hebben wij de medewerking van de leden nodig. Lars, Kurt en Mascha melden zich. Via de website volgen verdere

informaties. Jochem merkt op dat het buurtmaken zinvol is. Men hoort er dan echt bij en geeft verbondenheid.

Helaas doet niet iedere nieuwkomer dit. Op de site staat van Marianne een column over deze mooie traditie.

13. Activiteiten:

- Hanging baskets: men is positief, kleinere bakken heeft de voorkeur, alleen aan de stalen lantaarnpalen.

Eventueel twee bloembakken met geraniums bij de kapel.

- Kerstomen Aktie ook positief, we doen dit in 2017 weer.

- Hek slotheuvel, Frits stelt alles in het werk het historische hek terug te laten plaatsen i.s.m. Staatsbosbeheer. Jan

Wolters zal adviseren inzake de uitvoering. De BSB participeert in de bekostiging. Verder neemt Frits aktie inzake het

herstellen van de klaphekjes. Momenteel ontstaat er schade door fietsers en motoren in het gebied rondom de

kasteelheuvel. Met het waterschap zal contact worden opgenomen inzake de paden bij de grote beek, ook hier

ontstaat schade aan het pad door fietsers.

- In de kapel komt een presentatie van vondsten bij opgravingen rondom de kapel. Wanneer de SOGK akkoord gaat

dan zal dit mede door de BSB worden gerealiseerd. (Klik op de foto's voor een vergroting)

- Na de kermis zal er in de boomgaard een appelpluk middag worden georganiseerd. Frits neemt het voortouw, wie doet

er mee in de voorbereiding.

- Erik Workel maakt een presentatie van alle borden en bordjes in Bronkhorst, hiermee hebben wij een handvat om dit

bespreekbaar te maken bij de gemeente.

- Op 5 mei wordt er een borrel georganiseerd.

- Jan Menkveld stelt voor een Nieuwjaars bijeenkomst te organiseren. Dit wordt van harte ondersteund. Het bestuur

komt met een voorstel.

14. Commissies:

- Groen, Frits blijft in deze actief in het laatste jaarverslag staan resultaten, de slotheuvel blijft het punt van aandacht.

- Brigitta namens de commissie cultuur: De stichting Bannerij van Bronkhorst wordt nieuw leven in geblazen. Doel

kleine culturele evenementen, samenwerking met organisaties in Zutphen en Doesburg en uiteraard fondswerving.

15. Rondvraag:

- Hein stelt aan de orde welke projecten begroot zijn, dit zijn de ondermeer de activiteiten als vermeld onder punt 13.

- Pauline vraagt naar de steen keuze bij de restauratie van de deel bij de Gouden Leeuw. Ruud antwoord dat e.e.a. in

overleg met de gemeente is gedaan. De restauratie nadert het eindpunt. Ruud nodigt alle inwoners uit op 7 april om

17.00 uur. Op het terras werd een historische waterput gevonden, deze wordt momenteel hersteld.

- Agnes merkt op dat een openbaar toilet node gemist wordt. Het bestuur zal dit bij de gemeente aankaarten.

- Josefien vraagt of de bussen niet kunnen stoppen op de parkeerplaats. De chauffeurs laten de motor draaien, de

- gasten lopen door tuinen en perken. Wij zullen de IJsselhoeve hierover benaderen.


16. De voorzitter sluit deze positieve vergadering en nodigt een ieder uit voor een drankje.

0