Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Notulen Algemene Ledenvergadering december 2017

Notulen ledenvergadering BSB, d.d. 12 december 2017.

Opening: de leden worden welkom geheten. Verheugende mededeling is dat het zilver van de Schutterij is teruggevonden. Op de eerste Dickens Dag zal de stadsklepper worden overhandigd, 10 00 uur in Het Wapen.

Presentielijst en afmeldingen: 39 leden zijn aanwezig, 8 leden hebben zich afgemeld. Positief is dat veel nieuwe inwoners aanwezig zijn.

Ingekomen: geen, er zijn wel een aantal mededelingen:

  • Brief aan de Gouden Leeuw geen vuurwerk i.v.m. rieten kappen en de vraag het personeel te instrueren.
  • · Het Waterschap is akkoord met het beeldenplan op en bij de dijk.
  • · Brief aan de woningstichting, er komt een huis vrij van huur. Wij hebben erop aangedrongen een huurder te kiezen die past in de woonomgeving van ’t Hof.

Notulen vergadering 23.03.17, worden goedgekeurd

Begroting 2018: gepresenteerd door de penningmeester, wordt goedgekeurd.

Visieplan: Alice Algera presenteert de aanzet van een visieplan voor Bronkhorst. Dit voornemen wordt door de leden van harte ondersteund. Voor de werkgroep melden zich spontaan 6 leden. Op korte termijn gaat de werkgroep van start (namen bijgaand). Er zal o.a. gebruik gemaakt worden van de kennis en ondersteuning van de DKK Gelderland. (www.dkkgelderland.nl)

Werkgroep Noaberschap: Helma Hendriks doet verslag van de eerste succesvolle bijeenkomsten. De werkgroep zal zich in de komende maanden verder ontwikkelen.

Kerstbomen en hanging baskets. Voor beide projecten is een zeer ruime steun. Wij zullen dit ook het komende jaar weer uitvoeren. Kerstbomen die nog fraai zijn kunnen na afloop van de kersttijd op ’t Hof 20 worden afgeleverd deze kunnen daar over-zomeren en volgend jaar weer worden gebruikt.

Oud-en Nieuw: Een ruime meerderheid is voor een activiteit op oudejaarsavond. De BSB huurt de kapel. Een werkgroep zal dit uitvoeren en begeleiden. (namen bijgaand)

De concerten in de kapel worden uitstekend bezocht. 7 januari is het volgende concert, Joop Holthausen geeft een toelichting op dit concert.

Dickens Dagen: Er was onduidelijkheid over de communicatie inzake parkeren en toegangsprijs. Bewoners kunnen in een noodgeval hun auto kort parkeren bij de Fam. Vredegoor, waarvoor dank. Visite van de bewoners kan zonder betaling op bezoek komen. Besloten is dat de BSB, namens de bewoners, in een eerder stadium, bij de plannen betrokken wordt.

Bestuursverkiezing: Het bestuur stelt de heer Peter Frerichs kandidaat. Onder applaus wordt hij benoemd tot nieuw bestuurslid.

De heer Frans Koekkoek treedt af als bestuurslid en voorzitter. In het nieuwe jaar zal Frans omzien naar een andere woonplek in de provincie Gelderland. Bestuur en leden danken hem voor zijn inzet voor Bronkhorst. Op voorstel van het bestuur wordt mevrouw Alice Algera gekozen tot nieuwe voorzitter; dit wordt door met applaus ondersteund.

Rondvraag:

Jelly Nauta: AED hoe is dit georganiseerd? De secretaris doet navraag er melden zich nog meerdere leden voor dit project. (namen bijgaand)

Ton Voskamp vraag naar de mogelijkheid om buurtpreventie in te voeren. De secretaris zal dit navragen bij de gemeente en zet dit punt op de agenda van de volgende bestuursvergadering.

Sluiting: niets meer ter tafel zijnde, sluit de nieuwe voorzitter de positief verlopen vergadering en nodigt een ieder uit voor een afscheidsborrel voor Frans.

Jan Willemsen

Secretaris.

Overzicht aanmeldingen algemene ledenvergadering 12.12.1`7

Visieplan: Commissie oud / nieuw

Michael van Iperen ('t hof)

Rien Kuiper ('t Hof)

Frits van Wijngeeren (Kasteelweg)

Joop Holthausen (Onderstraat)

Anke Frerichs (Bovenstraat)

Ab van der Meer (Bovenstraat)

Commissie Oud/Nieuw

Anke Frerichs (bovenstraat) Hanneke Schwartz (Bovenstraat)

Patricia van Bergen ('t Hof)

Marianne van Geloven (Onderstraat)

AED

Lars van Unen (Maneveld)

0