Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

VERSLAG ALGEMENE 

LEDENVERGADERING

Gehouden op 6 april 2016 in Het Wapen van 

Bronkhorst

1. In verband met afwezigheid van Frans Koekkoek, opent Jan Willemsen de vergadering.

2. (+3) De verslagen van de ledenvergaderingen van 17 maart 2015 en 24 november 2015 worden

goedgekeurd.

Gevraagd wordt om ook de voornamen van de personen te gebruiken.

3. Ingekomen stukken

Brief van Jaap Schwartz. Hanneke leest de brief voor. Het bestuur zal na overleg reageren op de brief.

4. Verslag penningmeester

Vragen uit de zaal: Het is onduidelijk hoeveel leden er zijn: misschien de huizen langsgaan om

lidmaatschapsgelden op te halen? Twee leden melden zich hiervoor aan: Marianne van Geloven en

Renée Hoogland.

Ook per mail zouden bewoners geactiveerd kunnen worden voor het lidmaatschap. Opgemerkt wordt

dat het zinvol is om gelden te gebruiken voor het inhuren van stadswachten tijdens de Pinksterdagen en

Hemelvaartsdag. Dat wordt toegezegd.

- Begroting 2016 wordt goedgekeurd.

- De kascommissie (Wil Hulshof en Rob van Woerden) heeft de boeken gecontroleerd en goedgekeurd.

- Als vervanger van Rob van Woerden in de kascommissie wordt Hein Konijnenberg gekozen.


5. Jaarverslag 2015 BSB

wordt goedgekeurd.


6. Samenstelling bestuur

Penningmeester Axel Scholze treedt af en wordt door de voorzitter bedankt voor zijn werkzaamheden.

Gekozen wordt Brigitte Vos.

Herkiesbaar was Frans Koekkoek. Deze wordt herkozen.


7. Gebiedsambtenaren

De twee gebiedsambtenaren stellen zich aan de vergadering voor: Ineke Maciag en Ilja Scholten.

Zij gaan hun best doen om ervoor te zorgen dat de mensen niet meer van het kastje naar de muur

worden gestuurd. Ze signaleren initiatieven en kijken waar ze die kunnen ondersteunen. Ze hebben hier

samen 16 uur per week voor.

Het bestuur geeft aan met hen te hebben afgesproken dat ze op regelmatige basis overleg met hen gaan

voeren. Vraag vanuit de zaal: is het bekend dat er ’s avonds op de parkeerplaatsen wordt gedeald? Ilja en

Ineke nemen dit punt mee.

8. Lopende projecten

- Hanging baskets: Niet iedereen is even blij hiermee. Afgesproken is dat het een project van 1 jaar is.

Aan het eind van het jaar wordt geëvalueerd en bepaald of ermee doorgegaan wordt. De eerste weken

dat de baskets hangen zal er nog niet veel te zien zijn, maar daarna zal het hopelijk mooi worden.

- Lindebomen aan de Bovenstraat: In het nieuwe kapseizoen (na 15 augustus 2016) zullen er steeds 2

bomen worden gekapt , terwijl er 1 boom blijft staan. De meidoorn langs de weg zal dan ook worden

hersteld.

- De speeltuin: Deze blijft behouden. Van de bewoners wordt verwacht dat zij klein onderhoud doen,

vuilnis opruimen, en het gras korthouten, waar de maaier niet bij kan. Er hebben zich vrijwilligers voor

aangemeld. Wel wordt geadviseerd om geld te reserveren om op termijn speeltoestellen te kunnen

vervangen.

- Eiken aan de Onderstraat: Heel wat bomen zijn er slecht aan toe. Samen met de Gemeente, Bomen-

belang en Steenders landschap zal gekeken naar de wijze waarop de te kappen bomen zullen worden

vervangen. Verder bericht volgt.

- Gevraagd wordt waar de bloembakken zijn, die ooit voor het 500-jarig bestaan cadeau gedaan zijn

door de gemeente Den Haag aan Bronkhorst. (de gebiedsambtenaren noteren dit). Gevraagd wordt of

de mogelijkheid bestaat om bloembakken te plaatsen op de plek naast de kapel, waar voortdurend

auto’s parkeren. Dit zal worden onderzocht samen met de gemeente.

- Folklore dag 10 juli: De Iesselschotsers komen met 175 dansers op het plein. Bronkhorst zal voor het

verkeer worden afgesloten. De Iesselschotsers hebben de organisatie van de vergunning in eigen

beheer.

- Dickensdagen: Is het een idee om de huizen van buiten wat meer te versieren met een kerstboom en wat

lichtjes. Opgemerkt wordt dat de bewoners deze vroeger kregen van de OGB.

- Aanlichten kapel: Het lijkt de bewoners geen goed idee. Eventueel zou de kapel ’s avonds van binnen

het licht aan kunnen hebben.

- Koningsdag: Bewoners zijn ’s avonds welkom in de Gouden leeuw om gezamenlijk een drankje te drinken.

Vraag: waarom wordt 5 mei niet gevierd? Afgesproken is om het ene jaar 5 mei te vieren en het andere

jaar Koningsdag.

- Voortgang commissies: Commissies lopen nog niet goed. Het bestuur heeft daarom een aantal

punten op papier gezet, waardoor de communicatie tussen commissie en bestuur prettig kan verlopen.

Deze punten worden uitgereikt met de vraag de punten nog eens goed te bekijken en er feedback

op te geven.


9. Rondvraag

- Op het terras van het Wapen van Bronkhorst staan tegen de afspraak in, nog steeds motoren. Dit

zal worden doorgegeven.

- Er is steeds meer leegstand: Gevraagd wordt om er bij de gemeente op aan te dringen wat de

verordening hierover is en hoe daarop wordt gehandhaafd.

- Er wordt hard gereden: is het mogelijk om aan het begin van de stad drempels te leggen? Dat wordt

onderzocht.


10. Sluiting, waarna de aanwezigen worden uitgenodigd voor een drankje

0