Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

VERSLAG ALGEMENE 

LEDENVERGADERING

Gehouden op 17 maart 2015

Presentie lijst: via penningmeester.


Agenda punt 1. Welkom door de voorzitter.

Hij geeft aan dat de BSB steeds meer door het gemeente bestuur als belangrijke gesprekspartner wordt gezien. Vandaar het voorstel ons bestuur uit te breiden tot zes leden.


Agenda punt 2. Verslag vorige algemene ledenvergadering.

Geen opmerkingen.


Agenda punt 3. Jaarverslag secretaris.

Enkele leden merken op dat dit verslag voor de vergadering door de secretaris verspreid dient te worden. Deze opmerking zal worden gehonoreerd. Verder geen opmerkingen.


Agendapunt 4: financieel verslag penningmeester.

Wordt goedgekeurd.


Agendapunt 5: verslag kascommissie.

De heren Gerritsen en van Woerden hebben de boeken gecontroleerd en goedgekeurd. De heer Gerritsen doet hiervan verslag. De nieuwe kascommissie wordt benoemd. Deze bestaat nu uit de heer R. van Woerden en Mevrouw W. Hulshof


Agendapunt 6: instellen commissies.

Na enige discussie wordt besloten dat een aantal leden zich buigen over welke commissies gewenst zijn. De leden die zitting nemen zijn: Mevrouw van Geloven, mevrouw Schwartz, de heer Smulders en de heer Harskamp. Ons bestuurslid Mevr. Algera zal de leden bijeen roepen en verslag doen aan het bestuur.


Agendapunt 7: bestuursverkiezing.

De heer Schwartz neemt afscheid. De voorzitter dank de heer Schwartz voor zijn inspanningen en overhandigd hem een passend cadeau. De kandidaat bestuursleden worden met algemene instemming benoemd. Het bestuur is nu als volgt samengesteld: de heer F. Koekkoek, voorzitter, de heer J. Willemsen secretaris, de heer A. Scholze penningmeester, leden zijn: de dames A. Algera en H. Hendriks en de heer F. van Wijngeeren.


Na de pauze is er een lezing door de heer Chr. Scharten van de Bond Heemschut. Een boeiende lezing over het behoud van monumenten en omgeving.

Bronkhorst, 21 maart 2015.

J. Willemsen en F.O.M. Koekkoek

secretaris voorzitter.

0