Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

STATUTEN 30 JANUARI 2008

Vandaag, dertig januari tweeduizend acht,

verschenen voor mij, mr. Hendrik Jan Gerrit Hulleman, notaris te Vorden, Gemeente Bronckhorst:


1. de heer Nicolaas van Beek, geboren te 's-Gravenhage op drie mei negentienhonderd achtendertig (rijbewijs

nummer 4590269008), wonende te 7226 LD Bronkhorst, gemeente Bronckhorst, Onderstraat 6, ongehuwd en niet

als partner geregistreerd;

2. de heer Franciscus Olav Maria Koekkoek, geboren te Laren op tien september negentienhonderd eenenvijftig

(paspoortnummer NL4523662), wonende te 7226 LB Bronkhorst, gemeente Bronckhorst, Onderstraat 1, ongehuwd

en niet als partner geregistreerd.


De verschenen personen verklaarden bij deze akte een vereniging in het leven te roepen en daarvoor de navolgende statuten vast te stellen:

Naam, zetel en duur

Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Belangengroep Stad Bronkhorst;

2. De vereniging heeft haar zetel te Bronkhorst, gemeente Bronckhorst;

3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel

Artikel 2

1. De vereniging heeft ten doel:

a. De behartiging van de belangen van de inwoners van de stad Bronkhorst en haar omgeving;

b. Het bevorderen van de leefbaarheid van de stad en omgeving van Bronkhorst voor haar inwoners;

c. Het bevorderen van een goede balans tussen wonen en werken in de stad en omgeving van Bronkhorst;

d. Het bevorderen van een hoge mate van veiligheid voor de inwoners van Bronkhorst en haar omgeving en de

beleving daarvan;

e. Het bevorderen van de afwezigheid van overlast en hinder;

f. Het bevorderen van een goede sociale samenhang in de gemeenschap;

g. Het bevorderen van een afgewogen invulling van de fysieke ruimte en de functies daarvan;

h. Het bevorderen van de cultuurhistorische kwaliteit van de stad Bronkhorst.


2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door onder meer:

a. Het onderhouden van de contacten met de inwoners en de ondernemers van de stad Bronkhorst en haar

omgeving en het inventariseren van hun wensen;

b. Het onderhouden van contacten met (overheids)instanties en (rechts)personen die op de een of andere wijze

bij de stad Bronkhorst en haar omgeving betrokken zijn;

c. Het indienen van bezwaren tegen plannen of projecten van de in de vorige zin bedoelde instanties en

personen, welke strijden met de in dit artikel genoemde doelomschrijving;

d. Al datgene te doen dat bevorderlijk kan zijn voor het doel van de vereniging, alles in de ruimste zin van het

woord.

Leden

Artikel 3

1. De vereniging kent gewone leden en ereleden. Dit zijn de leden met stemrecht zoals bedoeld in artikel 38 boek 2

van het Burgerlijk Wetboek.

2. Gewone leden zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.

Alleen inwoners van de stad Bronkhorst of haar omgeving kunnen lid van de vereniging zijn. Het begrip

'omgeving' wordt nader vastgesteld, op de wijze zoals aangegeven in het hierna te noemen artikel 19.

3. Ereleden zijn zij, die wegens het buitengewone aan de vereniging bewezen diensten, als zodanig zijn benoemd

en hun benoeming hebben aanvaard.

4a. Gewone leden kunnen tot het lidmaatschap worden toegelaten door aanmelding bij het bestuur, dat beslist

over de toelating van het aspirantlid. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene verga-

dering alsnog tot toelating besluiten.

b. Het erelidmaatschap wordt toegekend door de algemene vergadering op voordracht van het bestuur of van

tenminste vijf stemgerechtigde leden.

5. In bijzondere gevallen, ter beoordeling van het bestuur, kan van de in dit artikel genoemde leeftijdsgrens

worden afgeweken.

6. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.

Donateurs

Artikel 4

1. De vereniging kent naast leden ook donateurs .

2. Donateurs zijn die natuurlijke- of rechtspersonen die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten en die zich

jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur of de algemene vergadering vastgestelde

geldelijke bijdrage te verlenen.

3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn

toegekend of opgelegd.

4. De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door schriftelijke opzegging

worden beëindigd.

5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Einde lidmaatschap

Artikel 5

1. Het lidmaatschap eindigt:

   a. Door de dood van het lid;

   b. Door opzegging door het lid;

   c. Door opzegging namens de vereniging;

   d. Door royement en wel op de datum dat het besluit daartoe onherroepelijk wordt;

   e. Door het niet langer woonachtig zijn in de stad Bronkhorst of haar omgeving.

2. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de in deze statuten

vermelde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, of wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd

kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het

bestuur.

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging geschiedt met in achtneming van een

opzegtermijn van vier weken, met dien verstande echter dat het lidmaatschap onmiddellijk kan worden beëin-

digd indien van de vereniging of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten

voortduren.

4. Een lid kan zijn lidmaatschap voorts onmiddellijk beëindigen:

   a. binnen één maand nadat hem een besluit, waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen

zijn verzwaard, bekend is geworden of is medegedeeld, tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke

rechten en verplichtingen;

   b. binnen één maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere

rechtsvorm of tot een fusie.

5. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 3 doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten

tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd. Indien daarover in de voorschriften en/of de

reglementen van de vereniging niets nader is bepaald, duurt het lidmaatschap voort tot het einde van het

lopende verenigingsjaar.

6. Royement uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,

reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals onder meer in het geval dat, ondanks de betalings-

herinnering, de contributiebetaling niet of niet tijdig plaatsvindt of wanneer een lid de vereniging op onredelijke

wijze benadeelt. Royement geschiedt door het bestuur dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met

opgave van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennis-

geding in beroep te gaan bij de algemene vergadering, die tijdens haar eerstvolgende vergadering over het

beroep beslist. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. De algemene

vergadering kan het bestuursbesluit tot royement slechts herroepen door een daartoe strekkend besluit,

genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Verplichtingen

Artikel 6

1. De leden zijn verplicht:

   a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, de algemene

vergadering of een ander orgaan van de de vereniging na de leven;

   b. de belangen van de vereniging niet te schaden;

   c. de overige verplichtingen, welke de vereniging in naam van haar leden aangaat of welke uit het lidmaatschap

van de vereniging voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.

2. Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de

leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.

Geldmiddelen

Artikel 7

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. Contributies van de leden;

b. Bijdragen van de donateurs;

c. Andere inkomsten.

Contributies

Artikel 8

1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie die door de algemene vergadering van tijd

tot tijd zal worden vastgesteld en dient te worden voldaan in door de algemene vergadering vast te stellen

termijnen. De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die ieder een verschillende bijdragen

betalen.

2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

Bestuur

Artikel 9

1. Het bestuur bestaat tenminste uit drie leden.

2. Bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging benoemd. De algemene

vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.

3. In zijn eerste bestuursvergadering na een verkiezing stelt het nieuw verkozen bestuur in onderling overleg

voor elk bestuurslid diens taak vast.

4. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken

rooster. Onder een jaar wordt in dit verband verstaan de periode gelegen tussen twee opeenvolgende

jaarlijkse algemene vergaderingen. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Wie in een tussen-

tijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.

5. De bevoegdheid tot schorsing van bestuursleden komt toe aan zowel het bestuur als aan de algemene

vergadering. Voor een besluit tot schorsing is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde van de

uitgebrachte stemmen in de betreffende vergadering. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd

wordt door een door de algemene vergadering genomen besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die

termijn. Laatstbedoeld besluit dient eveneens te worden genomen met een meerderheid van ten minste

twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Een voor schorsing of ontslag voorgedragen bestuurslid wordt in de

gelegenheid gesteld zich te verweren in de vergadering(en) waarbij over de schorsing en/of het ontslag wordt

besloten en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.

6. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

b. door te bedanken als bestuurslid.

Bestuursvergaderingen en besluitvorming

Artikel 10

1. Tenzij het bestuur anders bepaalt vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden

dit verlang(t)(en).

2. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten

worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de

door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht ge-

nomen.

3. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie

zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Is de vereiste meerderheid niet aanwezig, dan

kunnen de desbetreffende besluiten, ongeacht het aantal aanwezige leden, worden genomen in een volgende

vergadering, welke gehouden wordt ten minste zeven en ten hoogste dertig dagen na de eerste ver-

gadering, waartoe is opgeroepen onder vermelding van het verloop van deerden gehouden vergadering.

4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij zijn afwezigheid wijst de vergadering

zelf haar voorzitter aan.

5. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere

meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met gewone meerderheid van de geldig

uitgebrachte stemmen.

6. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst

acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.

7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

8. Indien bij het nemen van een besluit over een zaak door geen van de bestuursleden stemming wordt gevraagd,

wordt het voorstel geacht aangenomen te zijn.

9. Bij staking van stemmen zal een nieuwe stemming plaats hebben. Indien bij een nieuwe stemming over de

benoeming van personen (waarbij gekozen dient te worden uit meerdere personen) ook dan de stemmen

staken, beslist het lot. Als na de tweede stemming over andere onderwerpen de stemmen opnieuw staken

wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

10.Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde

geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd

voorstel.

11. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan

wordt betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats

indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oor-

spronkelijke stemming.

12.Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders

wensen.

13. In alle geschillen omtrent stemmingen waarin de statuten niet voorzien, beslist de voorzitter.

14.Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen

persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende bestuursvergadering door het bestuur dienen te worden

vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Bevoegdheid en vertegenwoordiging

Artikel 11

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo

spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open

plaatsen aan de orde komt.

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren

door commissies die door het bestuur worden benoemd.

4. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van

registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschul-

denaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde

verbindt, zulks behoudens indien de algemene vergadering het bestuur tot het aangaan van die overeen-

komsten, per geval afzonderlijk, goedkeuring heeft verleend. Indien bedoelde goedkeuring ontbreekt kan ter

zake van die rechtshandelingen de vereniging niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.

5. De algemene vergadering kan besluiten dat ook voor andere rechtshandelingen haar goedkeuring vereist is.

Deze gevallen dienen dan te worden benoemd in het daartoe strekkende besluit of in het huishoudelijk

reglement. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

Het is ter beoordeling van de algemene vergadering of er binnen de vereniging sancties worden verbonden

aan bestuurshandelingen in strijd met het vorenstaande verricht. Daartoe wordt ieder geval afzonderlijk

beoordeeld.

6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegen-

woordigd:

a. hetzij door het gehele bestuur;

b. hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan anderen om de vereniging

binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

7. Het bestuur is verplicht om de vereniging, de naam, de voornamen en de woonplaatsen van de bestuursleden

en eventuele gemachtigde(n) (bij laatstgenoemde(n) met vermelding van de inhoud van de verstrekte

volmacht(en)), alsmede elke wijziging hiervan te doen inschrijven in het handelsregister dat gehouden wordt bij

de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welk gebied de vereniging haar zetel heeft.   

Rekening en verantwoording

Artikel 12

1. Het verenigingsjaar (boekjaar) is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alle betreffende werkzaamheden

van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administra-

tie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te

bewaren, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, binnen zes

maanden na afloop van het verenigingsjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder

overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het

afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke daarvan kan, na verloop van de termijn, ieder lid

rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. Bedoelde stukken worden ondertekend door

alle bestuursleden. Ontbreekt de ondertekening van één of meer bestuurslid/bestuursleden dan wordt

daarvan, onder opgave van redenen, melding gemaakt.

4a. Indien en zolang omtrent de getrouwheid van de jaarstukken aan de algemene vergadering geen verklaring

afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt

overlegd, dan kiest de algemene vergadering jaarlijks een kascommissie, bestaande uit ten minste twee leden

die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

b. De kascommissieleden treden af volgens een op te maken rooster. Aftredende kascommissieleden zijn ten

hoogste twee keer achtereen terstond herkiesbaar.

c. De kascommissie heeft te allen tijde het recht de boeken en bescheiden van de vereniging te controleren.

De kascommissie is verplicht deze controle tenminste één maal per jaar uit te voeren en wel vóór de

algemene vergadering waarin het bestuur rekening en verantwoording doet over zijn in het afgelopen

boekjaar gevoerd bestuur. De penningmeester is gehouden de kascommissie daartoe tijdig uit te nodigen.

De kascommissie brengt in de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.

5. Indien het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis vereist dan kan

de kascommissie zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan, mits zulks geschiedt

met voorafgaande toestemming van de algemene vergadering. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie

ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar de kas en de

waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

6. De opdracht aan de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch

slechts door de verkiezing van een andere commissie.

7. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het

bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de rekening en verantwoording blijken.

8. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel ten minste zeven jaren te

bewaren.   

Algemene vergaderingen

Artikel 13

1. Aan de algemene vergadering van de vereniging komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de

statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene vergadering

(jaarvergadering) worden gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 12 met het verslag van de

accountant of de kascommissie;

b. de benoeming van de kascommissie voor het volgende verenigingsjaar;

c. voorziening in eventuele bestuursvacatures;

d. voorstellen van het bestuur of de leden, zoals aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur middels een aan alle leden gerichte

uitnodiging, met in achtneming van een termijn van ten minste zeven dagen en onder vermelding van de ter

vergadering te behandelen onderwerpen.

5. Voorts is het bestuur, op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het

uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in een algemene vergadering waarin alle stemgerech-

tigde leden aanwezig zijn, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet

meer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen

gevolg is gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig

het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in ten minste één in Bronkhorst veel

gelezen dag- of weekblad.  

Toegang en besluitvorming algemene vergadering

Artikel 14

1. Alle leden die niet zijn geschorst hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daarin ieder één

stem. Voorts hebben toegang tot de algemene vergadering die personen die daartoe door het bestuur en/of

de algemene vergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het

besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.

2. Stemmen bij volmacht is toegestaan.

3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de algemene vergadering op

voorstel van het bestuur besluit bij de benoeming van een persoon mondeling te stemmen.

4. Over alle voorstellen wordt -voor zover de statuten niet anders bepalen- beslist bij meerderheid van de

uitgebrachte stemmen. Bij de verkiezing van personen is diegene gekozen die de volstrekte meerderheid van

de geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.

5. Indien bij een verkiezing van personen, waarbij tussen meer dan twee personen wordt gekozen, niemand de

volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, vindt er geen nieuwe stemming

plaats over de personen die de meeste - of zo nodig de meeste en op een na de meeste - stemmen op zich

hebben verenigd. Indien bij de verkiezing van personen waarbij tussen twee personen wordt gekozen, de

stemmen staken, beslist het lot.

6. Bij het staken van de stemmen over een voorstel - niet rakende verkiezing van personen - wordt het voorstel

geacht verworpen te zijn.

7. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:

a. blanco zijn;

b. zijn ondertekend;

c. zeer onleesbaar zijn;

d. een persoon niet duidelijk is aangewezen;

e. de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is;

f. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten.

8a. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is

genomen is beslissend. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het bedoelde oordeel de juistheid

daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de ter vergadering

aanwezige stemgerechtigde leden dit verlangt.

b. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd wordt over een niet schriftelijk

vastgelegd voorstel.

c. Door een nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.  

Artikel 15

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger.

Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen

bestuurslid op als voorzitter. Indien ook op deze wijze niet in het voorzitterschap kan worden voorzien, dan

voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur

aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te

worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris van die vergadering worden

ondertekend.

Statutenwijziging

Artikel 16

1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van een algemene vergadering waartoe is

opgeroepen met de mededeling dat alsdan wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging

hebben gedaan, moeten ten minste zeven dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de

voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage

leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Indien een lid zulks verlangt wordt

hem een afschrift als hiervoor bedoeld verstrekt.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4. Indien tijdens een algemene vergadering - bijeengeroepen ter behandeling van een voorstel tot statuten-

wijziging - naar het oordeel van het bestuur ingrijpende veranderingen worden aangebracht in de voorge-

dragen wijziging, kan tijdens die vergadering niet tot de statutenwijziging worden besloten. In dat geval dient

het besluit tot statutenwijziging te worden genomen door een volgende tot dat doel bijeengeroepen

algemene vergadering onder toepassing van het hiervoor onder 1, 2 en 3 bepaalde.

5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Iedere

bestuurder afzonderlijk is tot het doen verlijden van deze akte bevoegd. Na wijziging van de statuten zal een

authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten

zoals deze na de wijziging(en) luiden worden gedeponeerd ten kantore van het register waarin de vereniging

is ingeschreven. Ongedaan maken

Ontbinding en vereffening

Artikel 17

1. Behoudens het overigens dienaangaande in de wet bepaalde kan de vereniging worden ontbonden door een

besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met ten minste twee/derde van het aantal geldig

uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het aantal leden aanwezig is.

2. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig is kan op een volgende te houden vergadering

alsnog, ongeacht het op deze vergadering aanwezige aantal leden , met een meerderheid van ten minste

twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

3. Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde vergadering moet worden

meegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden.

4. De vereniging blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In

stukken en aankondigingen die van haar uitgaan moet aan de naam worden toegevoegd: "in liquidatie".

5. De vereffening geschiedt door het bestuur, voor zover de rechter geen andere vereffenaars heeft benoemd.

6. De vereniging houdt ingeval van vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De

vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de vereniging inschrijving geschiedt in het

register waarin de vereniging is ingeschreven. Indien de vereniging op het tijdstip van haar ontbinding geen

baten meer heeft, houdt zij alsdan op te bestaan. In dat geval doen de vereffenaars daarvan opgaaf aan

bedoeld register.

7. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht.

Gedurende de vereffening vertegenwoordigen de vereffenaars gezamenlijk de vereniging in en buiten rechte.

8. De vereffenaars stellen een rekening en verantwoording op van de vereffening welke tezamen met een plan

van verdeling wordt neergelegd op het kantoor van het register waarin de vereniging is ingeschreven en in elk

geval op het kantoor van de vereniging zelf als dat er is of op een andere plaats binnen het arrondissement

waarin de vereniging gevestigd is. De stukken liggen daar twee maanden voor ieder ter inzage. De

vereffenaars maken in een nieuwsblad bekend waar en tot wanneer zij ter inzage liggen.

9. De algemene vergadering bepaalt bij haar besluit tot ontbinding van de vereniging tevens welke bestemming -

na betaling van alle schulden- aan de overgebleven bezittingen van de vereniging zal worden gegeven, met

dien verstande dat een na vereffening resterend batig saldo moet worden bestemd voor een doel hetwelk het

doel van de vereniging zoveel mogelijk nabij komt.

10.De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard

gedurende tien jaren nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan. Bewaarder is degene die door de

vereffenaars als zodanig is aangewezen. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet deze

bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het register waarin de ontbonden vereniging was ingeschreven.   

Huishoudelijk reglement

Artikel 18

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering.

3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1 en 2 van

overeenkomstige toepassing.

4. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet noch met de statuten

Bijzondere bepaling

Artikel 19

In de algemene vergadering wordt een besluit genomen waaruit blijkt welk gebied wordt bedoeld met het begrip “omgeving”, zoals bedoeld in artikel 2 van deze statuten. Dit besluit wordt in de notulen van de betreffende vergadering vastgelegd.   

Slotbepaling

Artikel 20

In alle gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur, onverminderd zijn verantwoordelijkheid tegenover de algemene vergadering.

Slotverklaring

Ten slotte verklaarden de verschenen personen dat bij deze oprichting het bestuur bestaat uit zes personen, te weten:

1. de verschenen persoon sub 1 in de functie van voorzitter;

2. de verschenen persoon sub 2 in de functie van secretaris;

3. mevrouw Cornelia Ingeborg Astrid Prosper, geboren te IJsselstein op zestien november negentienhonderd

tweeënzestig, wonende te 7226 LN Bronkhorst, gemeente Bronckhorst, Bovenstraat 12 voor, gehuwd met de

heer Y.J.H. Breukink, in haar hoedanigheid van penningmeester;

4. de heer Robert Adriaan Maria van Woerden, geboren te Eygelshoven op zeventien oktober negentienhonderd

éénenzestig, wonende te 7226 LG Bronkhorst, gemeente Bronckhorst, ’t Hof 5, gehuwd, in zijn hoedanigheid van

plaatsvervangend voorzitter;

5. de heer Joseph Thomas Holthausen, geboren te Zutphen op zeven maart negentienhonderd vijfenveertig,

wonende te 7226 LN Bronkhorst, gemeente Bronckhorst, Bovenstraat 10, ongehuwd en geen geregistreerd

partner, in zijn hoedanigheid van lid;

6. de heer Gerhardus Johannes Huetink, geboren te Steenderen op vier juli negentienhonderd vijftig, wonende te

7226 LR Bronkhorst, gemeente Bronckhorst, Bakerwaardseweg 13B, gehuwd, in zijn hoedanigheid van lid.


De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.


WAARVAN AKTE

in minuut is verleden te Vorden, gemeente Bronckhorst, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld, nadat door mij, notaris, aan de verschenen personen mededeling is gedaan van de zakelij­ke inhoud van deze akte en aan hen daarop een toelichting is gegeven en voorts nadat de verschenen personen hebben verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met beperkte voorlezing daarvan in te stemmen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing van deze akte is zij door de verschenen personen en door mij, notaris, ondertekend.   

0