Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

JAARVERSLAG 2016

Activiteiten van het bestuur:
 • In 2016 heeft het bestuur 9 maal vergaderd.
 • Het project Groot Bronkhorst werd afgerond/ in het realisatie traject werd de BSB betrokken en heeft plannen
 • kunnen bijstellen.
 • Er zijn overleggen geweest met de gebiedsambtenaren.
 • Met het OGB zijn er gesprekken geweest.
 • Naar aanleiding van het project hanging baskets zijn er vergaderingen geweest met de gemeentelijke monumenten-
 • commissie. De commissie is in Bronkhorst op werkbezoek geweest.
 • Nieuwe inwoners kregen een welkomstbrief en werden over de BSB geïnformeerd en melden zich aan.
 • Het onderhoud aan de speeltuin is gestart.
 • Met Staatsbosbeheer is overleg geweest, mede over de hekken rondom de kasteelheuvel.

Gerealiseerd kon worden:

 • Vernieuwde website.
 • Bomen aan de Onderstraat, de wens van de bevolking werd door de gemeente gevolgd.
 • De stad werd aangekleed met hanging baskets.
 • Aan het einde van het jaar ontvingen alle inwoners van de kern een kerstboom met verlichting.
 • Op koningsdag was er een gezellig samenzijn in de Gouden Leeuw.
 • Er werd een bijdrage aan de schutterij gedaan voor de golfbaan.
 • De commissies gingen aan de slag. Groen / verkeer / zorg

 • Tijdens beperkingen met leden van de Projectgroep “Stad en Rand” is door de Commissie “Groen” aangedrongen om het plukken van paddenstoelen te verbieden. Dit is door de Raad gehonoreerd en is opgenomen in de APV. Met andere woorden “het plukken van paddenstoelen is in bossen gelegen binnen de grenzen van de gemeente Bronckhorst verboden.

Wat verdiende er onverwacht aandacht:

 • Na de zomer ontstond er een onderhuids ongenoegen over het functioneren van de BSB. Het bestuur besloot de
 • ledenvergadering op te schorten en vroeg om reacties aan de inwoners. Conclusie uit de opmerkingen: schriftelijk
 • en mondeling. Men vond het jammer dat de vergadering was opgeschort, echter uitgebreide kritieken bleven uit wel
 • werden wij gesteund. Met deze support was er reden om verder te gaan. Het bestuur wil naast belangenbehartiging,
 • het samen gevoel bevorderen. Geen actie vanuit alleen klachten, maar actie vanuit een positief gevoel en vanuit
 • wensen van de bevolking.

Lopende zaken / plannen:

 • Intensievere contacten met de monumentencommissie, de wens is te komen tot een visie voor de stad.
 • Contact college van B&W en contacten plaatselijke politiek
 • De commissies gaan door met het werk
 • Plannen maken voor culturele evenementen.
 • Een groen project in de zomer.
 • Voortgaande samenwerking/overleg met de ondernemers.
 • Toegang voor fietsen etc. op de kasteelheuvel blijft een punt van aandacht.

Zorg:

 • Wij hopen op meer reacties en ideeën vanuit de bevolking. Samen kunnen wij zaken realiseren.
 • Wat zijn de verwachtingen vanuit de leden inzake de werkvelden van de BSB.

Resumé:

 • Een jaar met goed afgesloten projecten.
 • Een onzekere periode in het najaar. Echter met enthousiasme zien wij het komende jaar tegemoet.
 • Dit samen met alle inwoners!
 • Wij vertrouwen op een open onderlinge communicatie, zo voorkomen we dat “men” wat zegt.

JAARVERSLAG 2015

door de voorzitter en de secretaris

Het bestuur heeft in 2015 negen maal vergaderd.


Naar aanleiding van de vergaderingen zijn er nieuwsbrieven naar de inwoners van Bronkhorst verzonden. met dit medium tracht het bestuur inwoners te informeren en verder te interesseren voor het wel en wee ter stede.


Naast reguliere vergaderingen zijn er met de gemeente en andere organisaties diverse overleggen geweest. Het ledenbestand in 2015 is 31. Een aangenaam leefklimaat is voor het bestuur prioriteit nummer 1.


De ontwikkelingen rondom het project Groot Bronkhorst hebben veel aandacht gevraagd. Plannen konden worden bijgesteld. Zo verdwenen de deelplannen: de uitkijktoren, de picknicktafels en paden achter de huizen, de grote beelden op de dijk en konden bijzondere planten op de kasteelheuvel gered worden.


Onder de bewoners werd een enquete gehouden, hierdoor is er een beter inzicht wat onder de inwoners leeft. De enquete werd tijdens de ledenvergadering gepresenteerd en besproken.


Punt van aandacht is er nog immer voor de kap van de bomen aan de Bovenstraat.

Compromis blijft gehandhaafd.


Het bestemmingsplan is besproken en er zijn vragen gesteld omtrent het aantal horeca bedrijven. De huidige situatie blijft gehandhaafd.


Handhaving ten aanzien van verkeer en beleid in de openbare ruimte is een onderwerp van discussie geweest met het gemeentebestuur. Dit blijft nog immer een onderwerp van aandacht.


Het bestuur heeft initiatieven genomen: viering Koningsdag, Bevrijdingsdag ,Het initiatief de gezamenlijke viering Oud- en Nieuw juichen wij toe. Hopelijk nemen het komende jaar meer bewoners aan de activiteiten deel.


Tot het bestuur traden toe: Mevrouw Hendriks en de heer van Wijngeeren. De heer Schwartz nam afscheid van het bestuur.


Samen met alle burgers en ondernemers wil het bestuur pal staan voor de leefbaarheid in de stad. Uw aller input en 

activiteit is en blijft wenselijk.

Bronkhorst, 6 april 2016

JAARVERSLAG 2014

door de voorzitter en de secretaris

Het jaar 2014 is voor het bestuur een druk jaar geweest, niet in de laatste plaats omdat het gemeentebestuur is begonnen met het “nieuwe beleid”,waarbij de bewoners nadrukkelijker bij de vorming ervan worden betrokken en waarbij ook meer initiatieven van de burgers wordt verwacht. Deze trend zal zich naar verwachting doorzetten.

Het ging in de verslagperiode met name om de projecten:

'Groot Bronkhorst'

dat voorziet in de ontwikkeling van (toeristische) activiteiten rond de Slotheuvel en bij de Veerstoep. In dit kader heeft het bestuur een enquête georganiseerd waarbij de mening van de bewoners over de kunstroute en uitkijktoren op de slotheuvel werd gevraagd. Ook suggesties voor verdere ontwikkeling rond Bronkhorst konden worden aangegeven. Hiervan is ruim gebruik gemaakt. Resultaat tot nog toe is dat de geplande uitkijktoren van de lijst is geschrapt.


Dorp en Rand;

dit project voorziet in de ontwikkelingen binnen de gemeente tussen de kernen. Voor ons stadje had dat vooral te maken met de planning van bijvoorbeeld wandelpaden rondom de kern. Aan dit project is gekoppeld is een handhavingsactie van de gemeente om het aanzicht van Bronkhorst te verbeteren. Deze actie, in 2013 begonnen en door de burgemeester in de ALV van dat jaar toegelicht, is afgerond. In mei 2014 heeft het bestuur, mede omdat zij zich niet met individuele gevallen kan bemoeien, een brief gestuurd aan B&W waarin zij heeft benadrukt dat de wijze van handhaving niet op steun van het bestuur BSB kon rekenen. De tekst van deze brief is in de vorige ALV door de voorzitter voorgelezen. De reactie van het gemeentebestuur was teleurstellend: men bleef zich beroepen op juridische argumenten. Het blijft moeilijk te accepteren dat bewoners en ondernemers niet gelijk worden behandeld. Tenslotte heeft de gemeente een aanvang gemaakt met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. Daarbij is een klankbordgroep gevormd waarin ook bestuursleden van de BSB zitting hebben. De Klankbordgroep is nog niet bijeen geweest.

Communicatie;

Op aandringen van een aantal leden is de nieuwsbrief in ere hersteld. Deze is goed ontvangen.


In de verslagperiode zijn verder contacten geweest :

Ambtelijk apparaat met name contactpersonen

Politieke partijen, met name D66 en PvdA

Ondernemersgilde Bronkhorst (OGB).


Andere activiteiten.

- Er zijn inwoners bereid gevonden om het speeltuintje te onderhouden. Een convenant met de gemeente

is in 2015 getekend.

- Op eigen initiatief is weer een proef genomen met parkeerbegeleiders (week einde). Deze is over het

algemeen bevredigend verlopen.

- In september is in aansluiting op een optreden van de Ysselschotsers een gezellige bijeenkomst

georganiseerd.


Samenstelling bestuur:

Het bestuur is in de verslagperiode als volgt samengesteld:

Frans Koekkoek, Voorzitter

Jaap Schwarz, secretaris

Axel Scholze, penningmeester

Alice Algera, lid

Jan Willemsen, lid


Vergaderingen.

Het bestuur heeft de afgelopen periode 11 maal vergaderd en wel op de volgende data: 10 december 2013; 26 februari 2014; 5 maart 2014; 15 april 2014; 19 mei 2014; 1 juli 2014; 26 augustus 2014; 14 oktober 2014; 6november 2014; 18 november 2014 en 8 december 2014.

0